Education & Training

Tuesday, 18 May 2021

Praxis je održao predavanje studentima IV godine Pravnog fakulteta Univerziteta Union

Praxis je održao predavanje studentima IV godine Pravnog fakulteta Univerziteta Union na temu „Dečji, rani i prinudni brakovi u Srbiji“ u sklopu predmeta Antidiskriminaciono pravo. O propisima, reakciji i prevenciji dečjih, ranih i prinudnih brakova govorila je Nevena Marković, koordinatorka za prava deteta.

Tokom predavanja o dečjim, ranim i prinudnim brakovima u Srbiji, naglašeni su njihovi uzroci i posedice, ali i različiti uglovi sagledavanja problema, odnosno kako tema dečjih brakova izgleda iz ugla dece, a kako iz ugla službenika centara za socijalni rad. Preneli smo studentima iskustva na ovu temu kroz primere iz prakse, ali i govorili o zabrinjavajućim statističkim podacima dobijenim od centara za socijalni rad na osnovu zahteva za pristup informacijama od javnog značaja. Iako međunarodni i nacionalni propisi pružaju zadovoljavajući pravni okvir za prevenciju i reakciju na dečje, rane i prinudne brakove, činjenica da se čak trećina romskih devojčica trenutno nalazi u dečjem braku predstavlja očigledno neprimenjivanje obaveza koje proističu iz brojnih međunarodnih konvencija koje je Srbija ratifikovala, kao i iz domaćeg zakonodavstva.

Ukazali smo na važnost kontinuiranog obučavanja i informisanja svih aktera i nadležnih institucija kao i neophodnost da se aktivnosti na prevenciji dečjih, ranih i prinudnih brakova sprovode umreženo i kroz multidisciplinaran pristup.

Zahvaljujemo se Pravnom fakultetu Univerziteta Union na saradnji i još jednoj prilici da budućim pravnicima približimo temu dečjih, ranih i prinudnih brakova kroz predavanje, kao i putem promotivnog materijala na ovu temu.

Read 5681 times
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action