Social & Economic rights

Wednesday, 14 June 2023

Međunarodna tela i dalje traže da Srbija licima u riziku od apatridije omogući pristup pravima

I u 2023. godini nastavile su da se nižu preporuke međunarodnih tela kojima se od Srbije traži da licima u riziku od apatdridije omogući pristup osnovnim pravima, a pre svega da svakom detetu omogući upis u matičnu knjigu rođenih odmah po rođenju. 

Radna grupa Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija, u okviru 4. ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) o stanju ljudskih prava u Srbiji, usvojila je u maju 2023. godine izveštaj u kome se nalaze peporuke da Srbija ukloni prepreke za upis činjenice rođenja devojčica i dečaka rođenih na teritoriji Srbije u matične knjige rođenih, bez obzira na status njihovih roditeljaSrbiji je takođe prporučeno da usvoji propise koji će garantovati pravo na državljanstvo i sprečiti slučajeve apatridije, uključujući olakšavanje postupka za upis novorođene dece čiji roditelji nemaju lična dokumenta.  

Srbija je prihvatila ove preporuke Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Međutim, slične preporuke upućene su Srbiji i u okviru prethodnih UPR ciklusa 2008, 2013. i 2018. godine, a Srbije se i tada obavezivala da će preporuke ispuniti, ali još uvek to nije učinila. 

S druge strane, u aprilu 2023, Komitet za ljudska prava Ujedinjenih nacija, u okviru procesa izveštavanja o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i poltičkim pravima u Srbiji, usvojio je Listu pitanja, među kojima su i ona kojima se od Srbije traži da se izjasni o izveštajima u kojima se navodi da deca čiji roditelji nemaju lične dokumente ne mogu da se blagovremeno upišu u matičnu knjigu rođenih, da mnoga romska deca u dužem periodu ostaju bez državljanstva - između ostalog i zbog dugotrajnih i skupih procedura - kao i to da se neka interno raseljena lica i dalje suočavaju sa problemima vezi sa prijavom prebivališta. 

Kao i u slučaju Saveta za ljudska prava, i Komitet za ljudska prava UN već je Srbiji upućivao preporuke da omogući upis u MKR dece čiji roditelji nemaju lične dokumente i da interno raseljenim Romima koji žive u neformalnim naseljima omogući prijavu prebivališta, a ove preporuke je čak uvrstio među one koje zahtevaju hitno rešavanje, ali preporuke su do danas ostale nesipunjene 

 

 

Read 4220 times
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action