Social & Economic rights

Friday, 25 October 2013

EU, UNHCR i OEBS pomažu da se reši dugotrajni problem lica bez ličnih dokumenata u Jugoistočnoj Evropi

Preuzeto sa sajta Medija centra

Evropska komisija, Visoki komesarijat za izbeglice Ujedinjenih nacija (UNHCR) i Visoki komesar OEBS za nacionalne manjine objavili su danas zaključke Regionalne konferencije o pristupu upisu u matične knjige i ličnim dokumentima u Jugoistočnoj Evropi koja je održana 25. oktobra 2013. godine u Podgorici, Crna Gora.

Zaključci prepoznaju napredak ostvaren dve godine nakon usvajanja Zagrebačke deklaracije koja se odnosi na pitanja ličnih dokumenata i upisa u matične knjige u oktobru 2011. godine. U zaključcima se navode preostali koraci koje je potrebno preduzeti da bi se rešio problem lica bez ličnih dokumenata u regionu.

Zagrebačka deklaracija dovela je do pozitivnih pomaka, među kojima i do izmena zakona kojima se olakšava upis u matične knjige, izdavanje ličnih dokumenata i bilateralna saradnja. Međutim, i dalje postoje prepreke upisu u matične knjige i procesu izdavanja ličnih dokumenata koje zahtevaju sveobuhvatna i sistemska rešenja.

Evropska komisija, Visoki komesar OEBS za nacionalne manjine i UNHCR pozivaju vlade zemalja u regionu da osmisle rešenja koja prevazilaze rešavanje pojedinačnih slučajeva u definisanom vremenskom periodu. One bi trebalo da usvoje sveobuhvatne zakone i obezbede izdavanje odgovarajućih administrativnih uputstava, informišu odnosne zajednice i organizuju obuke za one koji zakon sprovode. Takođe je potrebno osnažiti međugraničnu saradnju u cilju otklanjanja prepreka za lica na koje se ove aktivnosti odnose.

Konferenciji koju je organizovalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, prisustvovali su predstavnici vlada Bosne i Hercegovine, Hrvatske, bivše jugoslovenske Republike Makedonije, Kosova, Crne Gore i Srbije. Konferenciji su prisustvovali i predstavnici tri organizacije koje podržavaju ove napore, predstavnici civilnog društva i drugih agencija Ujedinjenih nacija.

Dvadeset godina nakon sukoba, na tlu Jugoistočne Evrope živi oko 20.000 pravno nevidljivih lica. Činjenica da ne poseduju lična dokumenta i da nisu upisani u matične knjige rezultat je društvene marginalizacije, u kombinaciji sa faktorima koji se odnose na raspad prethodne Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i raseljavanje. U odsustvu dokumenata kojima dokazuju svoje postojanje ili nacionalnu pripadnost, njima bivaju uskraćena prava.

Preuzmite: Zaključci konferencije
                Beleške sa konferencije
                Zagrebačka deklaracija iz 2011. godine

Read 20880 times
Tagged under
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action