Other reports

Thursday, 27 June 2019

Regionalni izveštaj u okviru projekta "Ujedinjeno za zaustavljanje nasilja prema ženama"

Regionalni izveštaj o primeni CEDAW i Istanbulske konvencije nastao je kao deo projekta „Ujedinjeno za zaustavljanje nasilja prema ženama“, koji su realizovali Romski ženski centar BIBIJA i UN Women, u periodu od 10. jula 2018. do 30. septembra 2019. godine.

Cilj projekta bio je da doprinese razvoju mera koje su usmerene na smanjenje višestrukih, međusobno povezanih neravnopravnosti, diskriminacije i nasilja prema Romkinjama, kao i jačanje glasa Romkinja da prate, izveštavaju i zastupaju sprovođenje Konvencije Saveta Evrope o i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) i UN Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW).

U izradi ovog izveštaja učestvovao je i Praxis. 

Preuzmite izveštaj ovde.

Read 6183 times
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action