Šta je Praxis

O Praxisu

Praxis je domaća, nevladina i neprofitna organizacija, osnovana 2004. godine u Beogradu, koja se bavi zaštitom ljudskih prava pružanjem pravne zaštite i javnim zagovaranjem za uklanjanje sistemskih prepreka u pristupu pravima.

Praxis deluje u oblasti statusnih i socioekonomskih prava, antidiskriminacije, rodne ravnopravnosti, migracija, prava deteta i reforme javne uprave.

Pored pružanja besplatne pravne pomoći, Praxis svoje ciljeve i zadatke ostvaruje i kroz monitoring javnih politika, istrаživаnja, аnаlize i javno zagovaranje za sistemska rešenja i uklanjanje prepreka u pristupu pravima, kroz podizanje svesti o problemima integracije marginalizovanih i socijalno isključenih zajednica, edukacije, objavljivanje publikacija i stručnu podršku reformаmа, kao i kroz umrežаvаnje i saradnju.

Vizija

Pojedinci i pojedinke su uključeni u društvo i ostvaruju prava bez diskriminacije.

Misija

Praxis se bavi zaštitom ljudskih prava pružajući pravnu zaštitu i javno zagovarajući za uklanjanje sistemskih prepreka u pristupu pravima.

Vrednosti

Vrednosti na kojima Praxis zasniva svoj rad su: integritet, profesionalnost i odgovornost, timski rad, kreativnost, upornost i istrajnost u prevazilaženju prepreka i problema, posvećenost ostvarivanju merljivih i održivih rezultata, okrenutost ka ciljnim grupama i njihovo poverenje, solidarnost i senzitivisanost za probleme i potrebe ciljnih grupa, poštovanje njihovog dostojanstva i položaja, uvažavanje, poštovanje i promovisanje različitosti, rodna ravnopravnost, nezavisnost u delovanju od političkog ili bilo kakvog drugog uticaja, otvorenost prema drugim organizacijama, udruženjima, institucijama i pojedincima koji se zalažu za iste ili slične ciljeve i promovišu vrednosti građanskog društva.

STRATEŠKI ciljevi

Praxis je definisao ukupno 6 strateških ciljeva.

Strateški ciljevi Praxisa koji se odnose na obavezu poštovanja ljudskih prava i unapređen pristup garantovanim pravima ciljnih grupa su sledeći:

  • Ostvarivanje statusnih, socioekonomskih i drugih prava u skladu sa međunarodnim standardima i principima dobre uprave kroz pružanje besplatne pravne pomoći, praćenje primene politika od značaja za ostvarivanje ovih prava i javno zagovaranje za otklanjanje sistemskih prepreka;
  • Prevencija i suzbijanje diskriminacije kroz podizanje svesti i edukaciju, pružanje besplatne pravne pomoći žrtvama diskriminacije i javno zagovaranje za sistemska rešenja;
  • Ostvarivanje rodne ravnopravnosti kroz pravnu pomoć žrtvama nasilja u porodičnim i partnerskim odnosima i unapređenje sistemskih rešenja za implementaciju propisa i politika;
  • Unapređenje položaja migranata kroz praćenje primene propisa i javno zagovaranje za sistemska rešenja u ovoj oblasti;
  • Unapređenje položaja dece kroz praćenje primene propisa i politika i javno zagovaranje za sistemska rešenja u skladu sa međunarodnim standardima i u najboljem interesu deteta;

Poslednji strateški cilj Praxisa odnosi se na unutrašnji razvoj i unapređenje kapaciteta organizacije:

  • Kontinuiran razvoj kapaciteta organizacije (lični i profesionalni razvoj pojedinaca/ki, unapređenje i razvoj dobrog upravljanja i komunikacije).

Programske celine, ključne aktivnosti, ciljne grupe

Praxis je definisao programske celine kako bi odgovorio na postojeće potrebe i probleme u oblasti statusnih i socioekonomskih prava, zaštiti od diskriminacije, rodnoj ravnopravnosti, pravima deteta, kao i zaštiti prava migranata.

Tokom proteklih godina, Praxis je razvio saradnju sa korisnicima i relevantnim akterima u Srbiji i u inostranstvu. Praxis će nastaviti saradnju sa formalnim i neformalnim, nacionalnim i regionalnim mrežama i koalicijama organizacija civilnog društva, ekspertima i institucijama. Razvoj i uspostavljanje novih strateških partnerstava biće jedan od prioriteta Praxisa u narednom periodu.

O značenju reči "praxis"

Naziv praxis potiče od starogrčke reči koja znači akcija. Takođe, znači i pretvoriti ideju u akciju, a čistu teoriju u praksu.

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action