Edukacija i obuka

ponedeljak, 16. mart 2015.

Praxis organizuje sastanke za relevantne aktere za prava Roma u 10 opština na jugu Srbije

Tokom februara i marta Praxis je organizovao dva sastanka u lokalnim zajednicama koji su imali za cilj okupljanje svih relevantnih aktera koji se bave zaštitom prava i poboljšanjem položaja romske populacije – predstavnike opštinskih vlasti, pružaoce usluga i civilni sektor, te poboljšanje njihove saradnje.

Nakon dugog iskustva u radu na pravima Roma i Romkinja, Praxis je uvideo potrebu za umrežavanjem svih koji se bave romskim pravima, kao i za koordinacijom zajedničkog rada i razmenom informacija. Osim toga, pokazalo se da veliki značaj predstavlja bavljenje ovim pitanjima na lokalnom nivou jer se na taj način najlakše identifikuju i efikasnije rešavaju problemi specifični za konkretnu opštinu.

Prvi sastanak je održan u Prokuplju 25. februara, a drugi u Aleksincu 11. marta. Sastancima su prisustvovali predstavnici opštinskih organa, institucija i civilnog sektora. Teme sastanaka odnosile su se na oblasti zapošljavanja, obrazovanja, stanovanja, socijalne, zdravstvene zaštite i diskriminacije. Glavni zaključci su da kod zapošljavanja postoji nizak procenat prijavljenih za dodelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje i nepostojanje zainteresovanih za ponuđene programe prekvalifikacije i dokvalifikacije, te da bi trebalo pojednostaviti čitavu proceduru dodele subvencija. U vezi sa socijalnom zaštitom, naglašeni su uobičajeni problemi kao što su komplikovane procedure, ograničenost prava na novčanu socijalnu pomoć za radnosposobne korisnike i izrazita samovolja/zloupotreba diskrecionih ovlašćenja od nekih socijalnih radnika. Zaključeno je i da ne postoji potpuna uključenost romske dece u obrazovni sistem. Romska nacionalna manjina izložena je najčešće indirektnoj diskriminaciji.

Prema oceni učesnika i učesnica, sastanci su doprineli povećanju njihovog znanja i formiranju zajedničkih zaključaka koji će doprineti lakšem rešavanju problema u budućnosti.

Nakon ova dva, u planu je još osam opštinskih sastanaka koji će biti organizovani do kraja septembra u: Leskovcu, Bojniku, Prokuplju, Kuršumliji, Boru, Beloj Palanki, Kruševcu, Lebanima i Knjaževcu, dok je za oktobar planiran finalni, zajednički okrugli sto za predstavnike vlasti, pružaoce usluga i civilni sektor koji se bave pravima Roma na nacionalnom i lokalnom nivou. Njima će biti predstavljeni ranije doneseni zaključci sa pomenutih opštinskih sastanaka.

Ove aktivnosti sprovode se u okviru projekta Pravna pomoć i zagovaranje – pristup pravima i borba protiv diskriminacije Roma, koji traje od 1.1.2015. do 31.12.2015. godine, uz podršku organizacije Civil Rights Defenders. Projekat ima za cilj da omogući romskoj populaciji jednak pristup pravdi bez diskriminacije, kroz pružanje besplatne pravne pomoći i pravno savetovanje koje se odnosi na socio-ekonomska prava i zaštitu od diskriminacije. Projekat uključije i aktivnosti kao što su monitoring i zagovaranje, što treba da doprinese poboljšanju zakonodavstva i prakse lokalnih institucija i pružalaca usluga.

Pročitano 19368 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action