Edukacija i obuka

ponedeljak, 7. decembar 2015.

Zaključci i preporuke sa okruglog stola "Pravna pomoć i zagovaranje - pristup pravima i borba protiv diskriminacije Roma"

U okviru projekta „Pravna pomoć i zagovaranje-pristup pravima i borba protiv diskriminacije Roma“, koji Praxis sprovodi uz podršku organizacije Civil Rights Defenders od 01.01.2015-31.12.2015. godine, organizovan je završni okrugli sto za predstavnike institucija i civilnog sektora iz deset opština u kojima su sprovođene projektne aktivnosti (Leskovac, Bojnik, Prokuplje, Kuršumlija, Bor, Aleksinac, Bela Palanka, Kruševac, Lebane i Knjaževac).

Ovom sastanku prethodio je niz aktivnosti sa ciljem da se omogući uvid u probleme sa kojima se suočavaju Romi/Romkinje u pristupu socioekonomskim pravima i probleme u nedostatku pravnog okvira i praksi, kako bi predstavnici svih relevantnih institucija i civilnog sektora u lokalnim zajednicama kroz koordinaciju aktivnosti i kroz sveobuhvatan pristup postojećim problemima, formulisali zaključke i preporuke koji se odnose na korake koje bi trebalo preduzeti kako bi se postojeći problemi otklonili.

U periodu trajanja projekta, preko 700 korisnika je informisano, savetovano i pružena im je pravna pomoć radi ostvarivanja prava na lična dokumenta, prebivalište i boravište, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, zapošljavanje, obrazovanje i stanovanje. Obavljeno je 30 terenskih poseta i posećeno 53 romska naselja kako bi se pravna pomoć učinila dostupnom širem krugu najugroženijih korisnika. Održani su sastanci sa predstavnicima relevantnih institucija u deset opština u kojima su sprovođene aktivnosti sa ciljem unapređenja njihove međusobne saradnje, kao i saradnje sa organizacijama civilnog društva radi poboljšanja pristupa socioekonomskim pravima za Rome/Romkinje. Razvijanje i učvršćivanje ove saradnje treba da omogući jednak pristup pravdi za Rome/Romkinje, doprinese kvalitetu pruženih usluga i poboljšanju sveukupnog položaja romske nacionalne manjine.

U okviru istog projekta sprovedeno je i objavljeno Istraživanje o pristupu Romkinja socioekonomskim pravima u Srbiji s ciljem da pruži informacije o pristupu Romkinja pravima na zdravlje, obrazovanje, zapošljavanje, socijalnu pomoć, kao i uslove stanovanja. Istraživanje se takođe bavilo rodnom perspektivom u nameri da istraži kakav je položaj Romkinja u odnosu na muškarce iz istih zajednica. Istraživanje je predstavljeno učesnicima okruglog stola i objavljeno na sajtu Praxisa.

Rezultati sprovedenih aktivnosti, uključujući uočene probleme i prepreke i njihov karakter, predstavljeni su predstavnicima lokalnih zajednica na završnom okruglom stolu. Učesnici na okruglom stolu su, zajedno sa timom Praxisa, aktivno učestvovali u definisanju preporuka koje bi predstavljale svojevrstan vodič lokalnim institucijama i civilnom sektoru u traženju adekvatnih odgovora na probleme.

Pročitano 30575 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action