Prava deteta

sreda, 1. jun 2016.

Deca ne biraju siromaštvo, nasilje, zlostavljanje, diskriminaciju

Nijedno dete ne bira da se rodi kao pravno nevidljivo, krene u izbeglištvo, postane žrtva eksploatacije i živi bez mogućnosti da ostvari sva svoja prava. Deca ne biraju siromaštvo, nasilje, zlostavljanje, diskriminaciju. 

Na Međunarodni dan zaštite dece podsećamo da se u Srbiji...

...i dalje  rađaju deca bez imena i adrese¸ koje sistem ne prepozanje jer nisu upisana u matične knjige rođenih, iako Ustav Republike Srbije, Konvencija o pravima deteta i drugi međunarodni ugovori koje je Srbija ratifikovala, garantuju da će svako dete biti upisano odmah nakon rođenja i da će od rođenja imati pravo na ime i pravo na sticanje državljanstva!

...uprkos obavezujućim međunarodnim i domaćim propisima koji zabranjuju diskriminaciju po svim osnovama, deca sa invaliditetom, smetnjama u razvoju, a posebno romska deca, susreću sa diskriminatornim ponašenjem i segregacijom u obrazovnom sistemu!

Da...

...dečji, rani i prunudni brakovi predstavljaju realnost za veliki broj romske dece, realnost koja im uskraćuje normalan razvoj i mogućnost odrastanja u okruženju u kome postoji mogućnost izbora. 

...deca u pokretu tokom migracije bivaju izložena višestrukim rizicima. Nepostojanje sistema praćenja njihovog položaja i kretanja izlaže ih opasnostima od trgovine ljudima, nasilja i ekploatacije.

Deca ne biraju okruženje u kojem će se roditi i  zaštita njihovih prava isključivo je odgovornost nas odraslih, koji svakodnevnim izborima kreiramo mogućnosti i prilike koje im okruženje nudi. 

Na Međunarodni dan zaštite dece ističemo da unapređivanje okolnosti u kojima deca žive i odrastaju, a posebno dece koja pripadaju ranjivim grupama, iziskuje svakodnevno zalaganje, i zato pozivamo predstavnike vlasti da poštuju nacionalne i međunarodne zakone i ugovore i obezbede svakom detetu da jednako uživa prava koja mu rođenjem pripadaju.  

Pročitano 16312 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action