Prava deteta

četvrtak, 6. jun 2019.

Praxis na prvoj javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta

U Beogradu je 5. juna 2019. godine održana prva javna rasprava o Nacrtu Zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta, na kojoj je učestvovao i Praxis. Savet za prava deteta Vlade Republike Srbije u kome su zastupljeni predstavnici relevantnih državnih institucija i civilnog sektora je jednoglasno pokrenuo inicijativu 2017. godine da Republika Srbije dobije sveobuhvatni Zakon o pravima deteta i zaštitniku prava deteta. 

Trenutno, profesionalci primenjuju u praksi preko 80 zakonskih tekstova u oblasti prava deteta, a kao jedan od problema koji se najčešće ističe jeste i njihova međusobna neusklađenost. Zato bi i budući Zakon o pravima deteta i zaštitniku prava deteta, kao tzv. „krovni“ zakon, trebalo da doprinese harmonizaciji celokupnog pravnog sistema u oblasti prava deteta, jer će biti neophodno usaglašavanje postojećih zakonskih rešenja u svim sektorskim zakonima sa rešenjima sadržanim u pomenutom zakonu.

Na neophodnost usvajanja sveobuhvatnog zakona u oblasti prava deteta, civilni sektor je ukazivao kontinuirano kako državnim institucijama, tako i međunarodnim telima UN koji prate sprovođenje međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava u Srbiji. Usvajanjem ovog zakona naša zemlja bi ispunila jednu od svojih međunarodnih obaveza koja proizilazi iz članstva u Savetu Evrope, što je i preporuka Komiteta za prava deteta UN, koja datira iz 2008. godine, a ponovljena je i u narednom ciklusu, kao i preporuka sa poslednjeg procesa Univerzalnog periodičnog pregleda Saveta za ljudska prava iz januara 2018. godine. 

Praxis je imao priliku da aktivno učestvuje i tokom javne rasprave o Nacrtu Zakona o pravima deteta koja je bila održana pre deset godina, ali zbog nedostatka političke volje dalji rad na izradi zakona je bio obustavljen. Nadamo se da će ovog puta država biti odlučnija i u skladu sa predviđenim planom do septembra 2019. godine usvojiti izuzetno važan zakon, kao instrument koji će pre svega imati osnovni zadatak da promoviše i unapređuje prava deteta, koordinira aktivnosti u ostvarivanju prava deteta i vrši kontrolu organa javne vlasti i drugih subjekata u društvu u poštovanju prava deteta.

Održavanje javnih rasprava će uslediti u Novom Sadu, Kragujevcu, Novom Pazaru i Nišu. 

Pročitano 7369 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action