Prava deteta

četvrtak, 20. april 2023.

Prevencija i eliminacija dečjih brakova

Nevladina organizacija Praxis održala je završnu konferenciju 19. aprila 2023. godine u Beogradu na kojoj je predstavljen izveštaj „Prevencija i eliminacija dečjih brakova i ekonomsko osnaživanje Romkinja na lokalnom nivou u Srbiji – analiza“.  

Izveštaj sumira sprovedene aktivnosti i postignute rezultate, analizira efikasnost sprovedenih intervencija, njihov uticaj na lokalnu zajednicu i relevantne aktere, definiše dalje izazove i daje preporuke kako bi se nastavilo s radom na prevenciji i eliminaciji dečjih brakova u romskoj zajednici. Izveštaj je pripremljen u okviru komplementarnih projekata koje su finansirali Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji i Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke BMZ u okviru programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.  

Aktivnosti su sprovođene u 8 gradova u Srbiji od novembra 2021. godine (Vranju, Leskovcu, Kruševcu, Kragujevcu, Smederevu, Novom Sadu, Bačkoj Palanci i Subotici) u saradnji sa partnerskim organizacijama i spoljnim saradnicama i saradnicima. Bile su usmerene, s jedne strane, na lokalnu romsku zajednicu u kojoj se praksa dečjih brakova najčešće javlja, i, s druge strane, na relevantne institucije i organizacije u lokalnoj sredini radi jačanja njihove saradnje i koordinacije u prevenciji i eliminaciji dečjih brakova.

Aktivnosti su uključivale početnu analizu stanja u svakoj opštini u vezi sa praksom dečjih brakova, okrugle stolove i sastanke sa relevantnim akterima radi jačanja saradnje u prevenciji i eliminaciji dečjih brakova, kao i dodatne aktivnosti javnog zagovaranja.  

„Analiza je, između ostalog, pokazala da lokalne politike ne prepoznaju problem dečjih brakova i da samim tim ovom fenomenu nije posvećena dovoljna pažnja. Mnoge lokalne institucije i pružaoci usluga sprovode aktivnosti koje su istovremeno relevantne za prevenciju i eliminaciju dečjih brakova, ali te aktivnosti se retko primenjuju na samu grupaciju koja je u riziku od dečjih brakova. Pored toga, nadležne istitucije ne reaguju ili sasvim sporadično reaguju kada je reč o prijavljivanju dečjih brakova i procesuiranju ovih slučajeva. U svim opštinama postoji značajan prostor za unapređenje, uključivanjem teme dečjih brakova u lokalne politike koje se donose, kao i u postojeće programe i aktivnosti”- izjavila je Marijana Luković, izvršna direktorka Praxisa. 

Dalje, u cilju prevencije dečjih brakova i osnaživanja žena i devojčica iz romske zajednice, u 2022.godini održano je 118 socio-edukativnih radionica u kojima je učestvovalo 131 žena/majki, 149 devojčica i 124 muškaraca/očeva. Takođe, tokom prošle godine, u cilju ekonomskog osnaživanja Romkinja, organizovane su obuke za 130 najosetljivijih žena koje su dugoročno nezaposlene, kao i za mlade žene koje su bile voljne da unaprede svoje kompetencije nakon završene srednje škole. Za devojčice su organizovane dodatne aktivnosti socijalne inkluzije. Tako je organizovano 10 događaja na kojima je učestvovalo ukupno 189 devojčica iz navedenih gradova. 

U okviru projekta, sprovođene su i aktivnosti na jačanju kapaciteta škola u koje je bilo uključeno ukupno 11 škola iz 8 opština. 184 nastavnika i stručna saradnika završilo je obuku i aktivno učestvovalo u aktivnostima o prevenciji napuštanja školovanja i dečjih brakova.  

Na konferenciji je istaknuta neophodnost kontinuiranog rada sa romskom zajednicom, posebno sa najugroženijim porodicama koje su u riziku od dečjih brakova, kao i dalje umrežavanje i jačanje saradnje institucija kako bi se odgovorilo na ovu pojavu i kako bi se nastavilo s radom na iskorenjivanju ove pojave. 

 

 

Pročitano 3142 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action