Prava deteta

sreda, 26. decembar 2012.

Praxis dostavio prilog za izradu drugog i trećeg periodičnog izveštaja o sprovođenju Konvencije o pravima deteta

Praxis je dostavio prilog za izradu drugog i trećeg periodičnog izveštaja o sprovođenju Konvencije o pravima deteta, koji se tiče sagledavanja stanja u oblasti ostvarivanja prava na lično ime i na državljanstvo, zabranu diskriminacije, pristup zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju. U cilju uticanja na poboljšanje opštih uslova za promovisanje i zaštitu prava deteta, kao jedne od elementarnih vrednosti savremenog društva na polju ljudskih prava, Praxis je nastojao da ukaže na konkretne pojavne oblike kršenja garantovanih prava deteta u navedenim oblastima i da usmeri rad na izradi izveštaja o primeni Konvencije u pravcu otklanjanja mogućnosti za kršenje pomenutih prava.

Videti dokument: Komentari Praxisa na zaključne primedbe Komiteta za prava deteta povodom izveštaja Republike Srbije (2008)

Pročitano 16957 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action