Prava deteta

petak, 13. jul 2012.

Zajednički prilog za Univerzalni periodični pregled, 15. sesija, 21. januar – 1. februar 2013.

Koalicija za monitoring prava deteta u saradnji sa Praxisom podnela je Zajednički izveštaj za Univerzalni periodični pregled za Srbiju, 15. sesija, 21. januar – 1. februar 2013.

Stanje na polju prava deteta se od kraja devedesetih godina prošlog veka stalno popravlja, ali ipak, u periodu koji je obuhvaćen ovim prilogom odvilo se nekoliko disonantnih procesa. Koordinacija napora na nacionalnom nivou je smanjena, budžetska izdvajanja su takođe smanjena, a sistem za sveukupnu implementaciju nije značajno poboljšan. Ipak, bilo je dosta napora usmerenih na socijalnu inkluziju dece iz ranjivih društvenih grupa, uključujući decu u sistemu maloletničkog pravosuđa, i zaštitu dece od nasilja i eksploatacije.

Posebne oblasti koje su obuhvaćene ovim prilogom uključuju jednakost i nediskriminaciju, ukazujući na teškoće u vezi sa upisom u matične knjige rođenih i loše uslove za ravzoj romske dece, kao i neefikasan sistem podrške socijalnoj inkluziji. Obuhvata pravo na život, slobodu i sigurnost dece naglašavajući neophodnost zabrane telesnog kažnjavanja i nedostatak specijalizovanih službi za decu žrtve nasilja i decu u institucijama sistema maloletničkog pravosuđa. Pravo na privatnost, brak i porodični život je takođe jedan od prioriteta, imajući na umu specifične probleme dece koja žive u hraniteljskim ili usvojeničkim porodicama. Nedostatak specijalizovanih službi za decu sa problemima u ponašanju i kršenje prava na najviše standarde zdravstvene zaštite za decu koja boluju od dijabetesa je takođe objašnjeno u sekciji koja se odnosi na socijalnu sigurnost i adekvatni životni standard. Ali ono što je zajedničko za svu decu u Srbiji je siromašan, zastareo, nepotpuno inkluzivan obrazovni sistem koji ne obezbeđuje pravo na obrazovanje na jednakoj osnovi i ne obezbeđuje kvalitetno obrazovanje za decu u Srbiji.

Videti: Zajednički prilog

Pročitano 26658 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action