Prava deteta

sreda, 20. novembar 2013.

Saopštenje Praxisa povodom Svetskog dana deteta

Povodom Svetskog dana deteta, Praxis pozdravlja napore koji su uloženi u cilju unapređivanja položaja dece u Srbiji, ali istovremeno izražava zabrinutost zbog dece koja nisu upisana odmah po rođenju u matične evidencije i time su pravno nevidljiva. Za stotine pravno nevidljive dece, koja nisu priznata kao subjekti prava, koja su van sistema zdravstvene i socijalne zaštite, pravo na pravnu ličnost, ali i korpus prava koja iz toga proizilaze, neostvarivi su. Podsećamo na čl. 7 Konvencije o pravima deteta, koju je Srbija ratifikovala, a kojim je predviđeno da će svako dete biti upisano odmah nakon rođenja i da će od rođenja imati pravo na ime i pravo na sticanje državljanstva.

Pored toga, Praxis izražava zabrinutost zbog diskriminacije dece koja je još uvek rasprostranjena u našem društvu, a posebno dece iz marginalizovanih društvenih grupa, bez obzira na postojanje valjanog antidiskriminacionog pravnog okvira.

Pozivamo sve državne organe, institucije i druge relevantne aktere da posvete posebnu pažnju deci iz marginalizovanih društvenih grupa kako bi se prekinuo lanac socijalne isključenosti, kao i da intenzivno rade na razvijanju tolerancije, razumevanja, uvažavanja različitosti i promovisanju ravnopravnosti.

Pročitano 20628 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action