Diskriminacija

petak, 16. novembar 2018.

Praxis održao sastanke sa zajednicama u cilju razvoja kampanje zagovaranja u prevazilaženju glavnih izazova u zakonodavstvu, politikama i praksi u vezi sa zaštitom od diskriminacije u Srbiji

U okviru projekta Unapređenje zakonskog okvira i politika za ostvarivanje ravnopravnosti i monitoring njihove primene u praksi, koji sprovode partnerske organizacije The Equal Rights Trust, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Praxis, a koji je podržan od strane Evropske unije preko EIDHR, Praxis je organizovao dva konsultativna sastanka sa zajednicama pod nazivom „Razvoj kampanje zagovaranja u prevazilaženju glavnih izazova u zakonodavstvu, politikama i praksi u vezi sa zaštitom od diskriminacije u Srbiji“. Sastanci su održani u Nišu i Beogradu, 8. i 14. novembra 2018. godine. Na sastancima je bilo prisutno 106 učesnika/ca.

Sastanci sa zajednicama okupili su članice/ove ugroženih društvenih grupa, predstavnice/ke organizacija civilnog društva koji se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda, studentkinje i studente pravnih klinika, aktivistkinje i aktiviste za ljudska prava na lokalnom nivou, kao i predstavnike lokalnih organa, ustanova, organizacija i nezavisnih institucija, ali i sva druga zainteresovana lica, sa ciljem zajedničkog doprinosa razvoju zagovaračke kampanje u rešavanju ključnih izazova i nedostataka u oblasti implementacije antidiskriminacionog pravnog i strateškog okvira u Srbiji.

Svoja iskustva zajedno sa učesnicima/ama podelili su članice i članovi radne grupe na projektu: Tamara Lukšić Orlandić (nezavisna ekspertkinja), Lazar Stefanović (MDRI-S), Vanja Macanović (Autonomni ženski centar), Milan Đurić (Gayten-LGBT), Vladimir Petronijević (Grupa 484) i Osman Balić (S-KRUG Liga Roma). Pored njih, govorila je prof. dr Nevena Petrušić, kao i predstavnik organizacije kojoj su u okviru projekta dodeljena finansijska sredstva za monitoring i dokumentovanje slučajeva diskriminacje Stefan Šparavalo (Da se zna!).

Sastanak je bio usmeren na razvoj kampanje zagovaranja u cilju doprinosa rešavanju ključnih problema na polju antidiskriminacije imajući u vidu značaj razumevanja sfere uticaja i pritisaka koji dolaze sa lokalnog nivoa. Sastanak je bio prilika za razmenu iskustava između predstavnika ugroženih društvenih grupa, civilnog sektora koji se bavi promocijom i zaštitom ljudskih prava i predstavnika državnih organa u čijoj je nadležnosti kreiranje lokalnih politika i primena propisa u oblasti zaštite od diskriminacije u cilju podsticanja međusobne saradnje i poverenja. Debata se odnosila na aktuelne izazove u pogledu stepena do kog je javnost upoznata sa trenutnim pravnim okvirom zabrane diskriminacije i mehanizmima zaštite od diskriminacije, postojećim barijerama u pogledu pristupa pravdi za žrtve diskriminacije, specifičnostima društvenog položaja pojedinih grupa i (ne)postojanju različitih barijera za različite osetljive grupe. Takođe, cilj ovih sastanaka je podsticanje svih predstavnika zajednice da pruže doprinos u zagovaračkoj kampanji, a na osnovu formulisanih preporuka u pogledu budućih aktivnosti za poboljšanje trenutnog stanja, kao i definisanje prostora i mogućnosti za realizaciju samih aktivnosti.

Zaključna zapažanja sa održanih sastanaka zasnovana su na razmeni iskustava u vezi sa diskriminacijom kako iz perspektive onih koji su nosioci prava tako i iz perspektive onih koji su nosioci dužnosti i predstavljaju deo strategije zagovaranja na lokalnom nivou. Zajedničkim naporima tokom diskusije učesnici su definisali prostor i mere za zagovaranje na lokalu, a ozbiljan konsenzus postignut je u vezi sa potrebom edukacije u oblasti diskriminacije svih relevantnih aktera, kao i da su ovakvi sastanci značajni u tom pravcu.

Pročitano 10844 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action