Diskriminacija

utorak, 10. septembar 2013.

Pripremljeni Predlozi za izradu plana mera za prevazilaženje problema segregacije u OŠ „Vuk Karadžić”

Povodom mišljenja poverenice za zaštitu ravnopravnosti izdatog na osnovu pritužbe koju je Praxis podneo protiv Gradske uprave Grada Niša – Uprave za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport i OŠ „Vuk Karadžić“ iz Niša zbog segregacije i diskriminacije romske dece, Praxis se obratio poverenici sa molbom za dostavljanje obaveštenja da li je i u kojoj meri Uprava postupila u skladu sa preporukom sadržanom u mišljenju.

Predstavnici Uprave za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport Grada Niša su dostavili poverenici za zaštitu ravnopravnosti predlog za izradu plana mera za prevazilaženje problema u OŠ „Vuk Karadžić”. U cilju izrade pomenutog plana održani su sastanci na kojima su učestvovali član Gradskog veća Grada Niša zadužen za socijalna pitanja, predstavnici Uprave za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport Grada Niša, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - Školske uprave u Nišu, republički i gradski inspektori, direktorka OŠ „Vuk Karadžić”, pedagoški asistent u školi, predstavnici Saveta za ljudska i manjinska prava, Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, lokalnog tima za unapređenje obrazovanja Roma, predstavnici Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, kao i predstavnici tri nevladine organizacije (RNVO „Ponos”, Udruženje Roma „Cvetno srce” i „Centar za aktivnu komunikaciju”).

Učesnici na sastancima su ponovo konstatovali da je jedan od glavnih razloga zbog kojih OŠ „Vuk Karadžić” pohađa preko 90% dece romske nacionalnosti demografski sastav stanovništva na području na kojem se škola nalazi, odnosno blizina velikih romskih naselja. Kao dodatne razloge naveli su i loše stanje u kom se nalazi školski objekat, kao i okolnost da postojeća zakonska regulativa ne daje mogućnost tzv. administrativne prinude za upis dece u određenu školu. Sve to prema mišljenju učesnika sastanaka čini pomenutu školu manje atraktivnom u odnosu na druge škole na teritoriji Grada Niša. Kako je problem povećanog procenta učenika romske nacionalnosti u odnosu na učenike druge nacionalnosti veoma kompleksan i nastajao je u dužem vremenskom periodu, učesnici sastanka su se složili da se isti ne može rešiti jednokratnim merama, već kontinuiranom primenom niza mera u dužem vremenskom periodu. Predložene mere podeljene su u sledeće kategorije:

  1. Mere i aktivnosti usmerene na investiranje u školski objekat i nabavku savremene opreme
  2. Mere i aktivnosti usmerene na podizanje nivoa znanja koje se stiče u predškolskom uzrastu i motivacija roditelja da podržavaju obrazovanje dece
  3. Mere i aktivnosti na poboljšanju programa rada u OŠ „Vuk Karadžić”
  4. Mere i aktivnosti koje će sprovoditi predstavnici romskih nevladinih organizacija, a koje će biti usmerene na podizanje svesti romske populacije o značaju obrazovanja i redovnog pohađanja nastave, kao i aktivan rad na terenu, posećivanje porodica i podela adekvatnih brošura i letaka
  5. Mere i aktivnosti koje podrazumevaju medijsko praćenje rada OŠ „Vuk Karadžić” i popularizacija škole kako bi se uticalo na to da u narednom periodu u školu počnu da se upisuju i deca drugih nacionalnosti


Imajući u vidu kompleksnost predloženih mera, koje pre svega iziskuju angažovanje većeg broja aktera ne samo na lokalnom nivou, već na nivou države, odnosno resosrnog ministarstva, realizaciju predloženih mera i efekte njihove primene, potrebno je pratiti u dužem vremenskom periodu. Evaluacija će se vršiti na početku svake školske godine, a indikator će biti broj upisanih učenika romske i neromske nacionalnosti.

Ako se uzme u obzir težina posledica koje proizvodi segregacija u bilo kom obliku, neophodno je pokušati da se predložene mere sprovedu što ekspeditivnije, kako bi i prvi rezultati bili što pre vidljivi i tako dali podstrek da se u narednom periodu u potpunosti reši nastali problem.

Preuzmite:
Predlozi za izradu plana mera za prevazilaženje problema segregacije

Pogledajte povezane vesti:

Postupanje po preporuci Povernice za zaštite ravnopravnosti radi otklanjanja segregacije romske dece u OŠ "Vuk Karadžić" u Nišu

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti nije utvrdila diskriminaciju, bez obzira na postojanje segregacije u OŠ "Vuk Karadžić" u Nišu

Pročitano 26416 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action