Stanovanje

sreda, 16. april 2014.

Gradska uprava Grada Beograda nezakonito obrađivala podatke o ličnosti stanovnika socijalnih stanova i kontejnerskih naselja

Sekretarijat za socijalnu zaštitu Grada Beograda - Sektor za raseljavanje nehigijenskih naselja i socijalno stanovanje nezakonito obrađuje podatke o ličnosti Roma koji stanuju u socijalnim stanovima i kontejnerskim naseljima koja su formirana nakon sprovedenih prinudnih iseljenja.

Nevladina organizacija Praxis, druge domaće i međunarodne organizacije, kao i Zaštitnik građana, redovno primaju dopise Sekretarijata za socijalnu zaštitu u kojima se, prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, nalaze naročito osetljivi podaci o ličnosti stanovnika kontejnerskih naselja i socijalnih stanova. U ovim dopisima, Sekretarijat navodi imena i prezimena, jedinstvene matične brojeve građana, te druge podatke stanovnika u cilju „redovnog obaveštavanja o porodicama iz novoformiranih naselja i socijalnih stanova koje, i pored velikih napora koje Grad ulaže u unapređenje položaja Roma, odbijaju da se prilagode boljim uslovima života i remete život drugih porodica koje žele da žive normalno“.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu Grada Beograda - Sektor za raseljavanje nehigijenskih naselja i socijalno stanovanje dalje navodi podatke u vezi sa sumnjom u izvršena krivična dela, međusobne seksualne odnose stanovnika naselja, „telesnu oštećenost“ dece pojedinih stanovnika naselja, te druge slične podatke. Pored toga, posebno je zabrinjavajuća činjenica da je Sektor za raseljavanje nehigijenskih naselja i socijalno stanovanje u svojim dopisima eksplicitno naveo da ove podatke prikuplja samo u odnosu na Rome koji stanuju u socijalnim stanovima i kontejnerskim naseljima.

Imajući ovo u vidu, Praxis je početkom septembra 2013. godine Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podneo prijavu protiv Gradske uprave Grada Beograda zbog nezakonite obrade podataka o ličnosti. U sprovedenom nadzoru, Poverenik je utvrdio da broj i vrsta podataka koji se obrađuju nije srazmeran svrsi obrade čime je ova obrada nedozvoljena u smislu člana 8. tačke 7. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Zbog toga je Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti upozorio Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda - Sektor za raseljavanje nehigijenskih naselja i socijalno stanovanje na nedozvoljenost obrade i ostavio rok od 15 dana za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti od dana prijema upozorenja Poverenika.

Imajući u vidu činjenicu da je nesporno da je Gradske uprava Grada Beograda neovlašćeno prikupljala podatke o ličnosti isključivo za lica romske nacionalnosti, te da se radilo o naročito osetljivim podacima i da su ti podaci čak i iznošeni iz zemlje, ostaje nejasno zašto Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti nije Sekretarijatu za socijalnu zaštitu Grada Beograda zabranio dalju obradu podataka o ličnosti i naredio brisanje podataka koji su prikupljeni bez pravnog osnova.

Pročitano 30473 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action