Program statusnih i socioekonomskih prava

četvrtak, 12. decembar 2019.

Preporuke nisu ispunjene – u Srbiji i dalje ne mogu sva deca da se upišu u matične knjige odmah po rođenju


Srbija još uvek nije ispunila važnu obavezu koju joj nalažu ratifikovane međunarodne konvencije, Ustav i domaći zakon. Iako je tim aktima propisano da svako dete mora biti upisano u matičnu knjigu rođenih odmah nakon rođenja, to pravo u Srbiji i dalje nije dostupno svoj deci. Deca čije majke ne poseduju lične dokumente ne mogu biti upisana u matičnu knjigu rođenih odmah nakon rođenja, već je za njih potrebno voditi posebne postupke, koji mogu biti dugotrajni i komplikovani. Do okončanja tih postupaka deca ostaju bez izvoda iz matične knjige rođenih i bez pristupa zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, kao i drugim pravima.

Osnovna prepreka koja sprečava upis u matičnu knjigu rođenih odmah po rođenju dece čije majke ne poseduju lične dokumente nalazi se u odredbama podzakonskih akata koji regulišu prijavu rođenja i upis u matične knjige.

Da je takva situacija neodrživa pokazuje i sve veći broj preporuka i izveštaja međunarodnih organizacija i ugovornih tela u kojima se Srbija poziva da svakom detetu omogući upis u matične knjige odmah po rođenju, i to bez obzira da li roditelji poseduju lične dokumente. U 2019. godini takve preporuke doneli su Komitet UN za eliminisanje diskriminacije žena i Evropska komisija, a i Komitet UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava je problem upisa u matičnu knjigu rođenih uvrstio u listu pitanja koje je postavio Srbiji u okviru procesa izveštavanja o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Prethodno su Srbiji takve preporuke uputili i Savet za ljudska prava Ujedinjenih nacija, Komitet UN za prava deteta, Komitet UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava, Komitet UN za ljudska prava, Evropski parlament. Srbija se obavezala i da će ispuniti Ciljeve održivog razvoja UN, uključujući i cilj da se svakome omogući upis u matičnu knjigu rođenih.

Nažalost, međunarodne preporuke nisu ispunjene a sporne odredbe podzakonskih akata su još uvek na snazi, zbog čega majke koje nemaju lična dokumenta i dalje ne mogu da upišu svoju decu u matičnu knjigu rođenih odmah nakon rođenja. Posebno je zabrinjavajuće to što se po pravilu radi o deci koja pripadaju romskoj nacionalnoj manjini, koja žive na marginama društva, u dubokom siromaštvu.

Pročitano 8682 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action