Program statusnih i socioekonomskih prava

utorak, 28. jun 2022.

Praxis podneo Evropskom sudu za ljudska prava predstavku zbog kršenja prava na upis u matične knjige

Praxis je Evropskom sudu za ljudska prava podneo predstavku u slučaju deteta koje nije moglo da se upiše u matičnu knjigu rođenih odmah po rođenju.

U predstavci je istaknuto to da je zbog propusta da omogući blagovremeni upis u matičnu knjigu rođenih, država detetu uskratila i mogućnost da potvrdi svoj identitet i lični status, da uspostavi pravnu vezu sa porodicom i drugim ljudima, te da je dete lišeno mogućnosti da stekne državljanstvo i da pristupi velikom broju prava za čiju realizaciju je neophodan upis u matičnu knjigu rođenih, kao što su pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na socijalnu zaštitu, pravo na slobodu kretanja ili pravo na imovinu. Na taj način, povređeno je pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života, garantovano Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. S obzirom na to da problem blagovremenog upisa u Srbiji pogađa gotovo isključivo romsku populaciju, u predstavci je istaknuto da je povređeno i načelo zabrane diskriminacije.

Iako Ustav, Porodični  zakon i ratifikovane međunarodne konvencije svakom detetu garantuju pravo na upis u matičnu knjigu rođenih odmah po rođenju, u slučaju kada majke ne poseduju lične dokumente, deca ne mogu biti upisana odmah nakon rođenja, već moraju da se vode postupci koji traju od nekoliko meseci do više godina. Pošto znatan broj Romkinja još uvek nije uspeo da pribavi lične dokumente, iznova se javljaju novi slučajevi dece koja u prvim mesecima ili godinama života ostaju bez upisa u matične knjige,  a samim tim i bez mnogih drugih prava. 

Nadležne institucije godinama zanemaruju ovaj problem i ignorišu preporuke mnogobrojnih međunarodnih tela koja su istakla da je ovakvo stanje nedopustivo, da svako dete, bez obzira na to da li roditelji poseduju dokumente, mora da se upiše u matične knjige odmah nakon rođenja i da je potrebno izmeniti podzakonske akte koji sprečavaju blagovremeni upis. 

Praxis je u predstavci ukazao i na to da u Srbiji nema delotvornog pravnog leka koji bi mogao da otkloni povredu ovog prava, jer je Ustavni sud u više navrata odbio da utvrdi da to što deca ne mogu da se upišu odmah po rođenju predstavlja povredu njihovih prava. 

U slučaju da Evropski sud za ljudska prava utvrdi da je u ovom predmetu došlo do povrede prava, ovaj slučaj mogao bi predstavljati prekretnicu koja će napokon okončati kontinuirano kršenja prava deteta na blagovremeni upis u matične knjige i koja će omogućiti svakom detetu da od rođenja pristupi svim pravima i da uživa zaštitu koju mu obezbeđuje upis u matične knjige.

Pročitano 4746 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action