Program statusnih i socioekonomskih prava

sreda, 16. mart 2011.

Nacrt zakona o prebivalištu i boravištu građana - negativan odgovor MUP-a

Praxis je 4. februara 2011. godine podneo Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) ponovni zahtev za pristup informacijama od javnog značaja kojim je traženo dostavljanje Nacrta Zakona o prebivalištu i boravištu građana i informacija o eventualno planiranoj javnoj raspravi o nacrtu zakona.

Praxis je prethodno u dva navrata, 24. maja i 30. novembra 2010. godine, uputio MUP-u zahteve za pristup informacijama od javnog značaja koji su se odnosili na tekst Nacrta Zakona o prebivalištu i boravištu građana. Na osnovu podnetih zahteva, MUP nam je prosledio odgovor u kom navodi da još uvek ne postoji nacrt zakona.

Međutim, kako je u decembru 2010. godine Vlada Republike Srbije usvojila Zaključak kojim se usvaja Akcioni plan za ispunjavanje preporuka iz Godišnjeg izveštaja Evropske komisije za 2010. godinu, radi ubrzanja sticanja statusa kandidata, a u pomenutom Akcinom planu se, na strani 14, navodi da je MUP sačinio Nacrt zakona o prebivalištu i boravištu građana, ponovljen je zahtev MUP-u za pristup informacijama od javnog značaja. Uz zahtev je ovog puta priložen i gorenavedeni Zaključak kojim se usvaja Akcioni plan, kao i deo Akcionog plana u kom su navedene informacije o postojanju Nacrtu zakona o prebivalištu i boravištu građana.

Ipak, Ministarstvo unutrašnjih poslova je Praxisu dostavilo odgovor od 11. marta 2011. godine, u kome Ministarstvo ponovo tvrdi da ne poseduje tekst Nacrta zakona o prebivalištu i boravištu, uprkos tome što u gorenavedenom Akcionom planu stoji da je MUP sačinio Nacrt zakona. Takođe je navedeno da ćemo biti obavešteni o tome da li se planira javna rasprava o Nacrtu zakona kada i ostala javnost putem medija.

Iz ovakvog postupanja Ministarstva unutrašnjih poslova može se naslutiti da je namera Ministarstva da navedeni Nacrt zakona stavi pred Skupštinu RS na usvajanje bez prethodno održane javne rasprave. U tom slučaju, neće biti ni prilike da stručna javnost i relevantne organizacije civilnog društva eventualno daju svoje sugestije i preporuke kojim bi se ovaj zakon učinio boljim u odnosu na postojeći Zakon o prebivalištu i boravištu građana, koji ne pruža mogućnost licima bez legalnog osnova stanovanja da prijave prebivalište, odnosno boravište. Ostaje bojazan da on neće obuhvatiti sve kategorije lica, odnosno da će oni najugroženiji, posebno stanovnici neformalnih naselja ostati uskraćeni za mogućnost prijave prebivališta, odnosno boravišta. Kao posledica toga, neće biti ni u mogućnosti da dobiju ličnu kartu, da se zaposle, dobiju socijalnu pomoć, da prijave rođenje svoje dece u matičnu knjigu rođenih i da bez teškoća ostvare zdravstvenu zaštitu. Drugim rečima, postoji bojazan da će oni ostati na marginama društva, isključeni iz postojećih društvenih tokova, bez mogućnosti da bilo šta za sebe učine i izađu iz začaranog kruga siromaštva.

Akcioni plan za ispunjavanje preporuka iz Godišnjeg izveštaja Evropske komisije za 2010. godinu, radi ubrzanja sticanja statusa kandidata možete preuzeti na internet prezentaciji Kancelarije za evropske integracije

Pročitano 21236 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action