Praxis Watch

četvrtak, 27. jun 2013.

Usvojena Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije

Dana 27. juna 2013. godine Vlada Republike Srbije usvojila je Strategiju prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2013. do 2018. godine. Strategija je predstavljena kao uslaglašen sistem mera i instrumenata javne politike koje Srbija treba da sprovede sa ciljem smanjenja svih oblika i vrsta diskriminacije, posebno prema marginalizovanim i osetljivim društvenim grupama. Praxis je učestvovao u izradi Nacrta Strategije i preneo iskustva i uočene probleme u vezi sa diskriminacijom pripadnika nacionalnih manjina, žena, dece, izbeglica, interno raseljenih lica i drugih ugroženih migrantskih grupa.

Jasna strategija sprečavanja diskriminacije važan je korak u pravcu jačanja i unapređivanja mehanizama kontrole, promocije tolerancije i podrška sprovođenju antidiskriminacionih propisa. Istovremeno je neophodno što hitnije usvajanje akcionog plana kojim bi se odredile konkretne i pojedinačne mere i rokovi za primenu strategije.

Pogledati Strategiju prevencije i zaštite od diskriminacije

Pročitano 24074 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action