Praxis Watch

četvrtak, 3. oktobar 2013.

I dalje bez rešenja za doslednu primenu Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Problem nemogućnosti pribavljanja zdravstvenih knjižica za lica romske nacionalnosti koja nemaju prijavljeno prebivalište/boravište i koja ne ispunjavaju uslove za zdravstveno osiguranje po drugim osnovima, i dalje postoji.

Iako Zakon o zdravstvenom osiguranju propisuje da Romi mogu obezbediti status osiguranika na osnovu izjave da su lica romske nacionalnosti i izjave o boravku, na osnovu izmena Uredbe o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja koje su uvedene 2012. godine, lica romske nacionalnosti su u obavezi da prilikom prijave na zdravstveno osiguranje prilože i dokaz o prijavi prebivališta na adresi centra za socijalni rad uz izjavu o nacionalnoj pripadnosti. Uredba je doneta oslanjajući se na rešenje koje nudi Zakon o prijavi prebivališta i boravišta građana (usvojen u novembru 2011), koji predviđa za građane bez pravnog osnova stanovanja mogućnost prijave prebivališta na adresi centra za socijalni rad. Međutim, zbog nepostojanja dosledne primene ovog rešenja u praksi, mnogi Romi još uvek ne mogu da prijave prebivalište na adresi centra za socijalni rad.

Imajući u vidu da podzakonski akt nije u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i da sledstveno menja svrhu Zakona i tako umanjuje nivo zaštite garantovanih prava, Praxis je u maju 2012. podneo inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Ustavnom sudu. U očekivanju odluke Ustavnog suda, Praxis je u više navrata ukazivao na taj problem Ministarstvu zdravlja, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i Zaštitniku građana, s tim što se sporna odredba Uredbe još uvek primenjuje u pojedinim filijalama.

Pročitano 20792 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action