Praxis Watch

sreda, 16. oktobar 2013.

MUP doneo uputstvo u vezi sa prijavom prebivališta građana na adresi centra za socijalni rad

Ministarstvo unutrašnjih poslova je aktom od 20. jula 2013. godine svim organizacionim jedinicama dalo objašnjenje o načinu postupanja po zahtevima građana za prijavu prebivališta na adresi ustanove u kojoj su trajno smešteni ili centra za socijalni rad na čijem se području nalaze. Uputstvo je doneto u cilju ujednačavanja i sinhronizovanja postupanja ustanova, odnosno centara za socijalni rad i policijskih uprava, jer je prethodni period obeležen nedoslednom primenom zakona u praksi.

Naime, uputstvom je predviđeno da referent na upravnim poslovima u policijskoj upravi/stanici, koji prima zahtev lica za prijavu prebivališta na adresi ustanove u kojoj je trajno smešten ili centra za socijalni rad na čijem se području nalazi, popunjava obrazac prijave prebivališta i utvrđuje identitet lica koje podnosi zahtev.

Nakon što utvrdi identitet lica, referent uzima izjavu tog lica na okolnosti prijave prebivališta na adresi ustanove, odnosno centra za socijalni rad i vrši provere kroz elektronske i ručne evidencije prebivališta i boravišta građana. Ukoliko se proverama izvršenim kroz navedene evidencije utvrdi da lice nema prijavljeno prebivalište ili utvrđeno boravište na teritoriji RS, potrebno je izvršiti terensku proveru činjenice stvarnog stanovanja podnosioca zahteva, kako bi se utvrdilo da isti zaista živi na teritoriji nadležne ustanove, odnosno centra za socijalni rad.

Nakon izvršene terenske provere, popunjeni obrazac prijave prebivališta se službenim putem dostavlja nadležnoj ustanovi, odnosno centru za socijalni rad na overu. Po prijemu potpisanog i pečatom overenog obrasca prijave prebivališta od strane ustanove, odnosno centra za socijalni rad, potrebno je, uz prisustvo stranke, popuniti obrazac za prijavu – odjavu prebivališta, doneti rešenje o utvrđivanju prebivališta na adresi ustanove, odnosno centra za socijalni rad i prijavu prebivališta uneti u elektronsku evidenciju prebivališta i boravišta građana.

Videti: MUP doneo nov Pravilnik o postupku prijavljivanja i odjavljivanja prebivališta prebivališta i boravišta građana
Preuzmite: Uputstvo Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike za postupanje centara za socijalni rad u vezi sa prijavom prebivališta na adresi CSR

Pročitano 22546 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action