Praxis projekti

Tekući projekti

 

Naziv projekta: Do ravnopravnosti Roma kroz unapređen pristup pravima
Projektni period: 1.9.2020 - 31.8.2022.
Donator: EU kroz kroz Program Prava, jеdnakost i državljanstvo

Naziv projekta: Ažuriranje indeksa apatridije za 2020. godinu
Projektni period: 1.5.2020 - 31.12.2020.
Donator: Evropska mreža za pitanja apatridije

Naziv projekta: Prevencija i smanjenje apatridije i zaštita apatrida
Projektni period: 1.3.2020 - 31.12.2020.
Donator: Evropska mreža za pitanja apatridije

Naziv projekta: Sutra počinje danas
Projektni period: 21.12.2019 - 20.12.2021.
Donator: EU kroz Civil Society Facility Program 2018

Naziv projekta: Unapređivanje položaja Roma i Romkinja na tržištu rada u Kraljevu
Projektni period: 04.09.2019 - 3.12.2020.
Donator: EU

Naziv projekta: Pravna pomoć licima u riziku od apatridije u Srbiji
Projektni period: 1.1.2020 - 31.12.2020.
Donator: UNHCR

 

Realizovani Projekti

Naziv projekta: Praćenje zaštite i pružanje pomoći i informacija izbeglicama i migrantima u Beogradu
Projektni period: 01.01.2020 - 30.04.2020.
Donator: Save the Children International


Naziv projekta: Pravna pomoć licima u riziku od apatridije u Srbiji
Projektni period: 01.01.2019 - 31.12.2019.
Donator: UNHCR

Naziv projekta: Promocija kooperativnog obrazovanja među pripadnicima romske nacionalne manjine i podrška uključivanju romskih učenika u kooperativno obrazovanje
Projektni period: 01.01.2019 - 30.11.2019.
U ime Vlade Savezne Republike Nemačke sprovodi: Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ kroz projekat „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji“

Naziv projekta:#StatelessJourneys
Projektni period: 01.03.2019 - 30.11.2019.
Donator:Evropska mreža za pitanja apatridije

Naziv projekta: Ažuriranje indeksa apatridije za 2019. godinu
Projektni period: 01.04.2019 - 31.12.2019.
Donator:Evropska mreža za pitanja apatridije

Naziv projekta:Prevencija i smanjenje apatridije u Srbiji
Projektni period: 01.03.2019 - 31.12.2019.
Donator:Evropska mreža za pitanja apatridije

 

Naziv projekta: Savetodavna podrška razvoju praktičnog vodiča i modula obuke za karijerno vođenje i savetovanje za ugrožene grupe sa posebnim fokusom na Rome
Projektni period: 01.07.2019 - 15.11.2019.
Donator: Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ

Naziv projekta: Praćenje zaštite i pružanje pomoći i informacija izbeglicama i migrantima u Beogradu
Projektni period: 01.09.2019 - 31.12.2019.
Donator: Save the Children International

Naziv projekta: Praćenje zaštite i pružanje pomoći i informacija izbeglicama i migrantima u Beogradu
Projektni period: 01.01.2019 - 31.8.2019.
Donator: Save the Children International

Naziv projekta: Unapređenje zakonskog okvira i politika za ostvarivanje ravnopravnosti i monitoring njihove primene u praksi
Projektni period: 19.01.2017- 18.04.2019.
Donator: EU preko EIDHR

Naziv projekta: Pravna pomoć licima u riziku od apatridije u Srbiji
Projektni period: 01.01.2018 - 31.12.2018.
Donator: UNHCR

Naziv projekta: Apatridija i prisilne migracije - Faza 1
Projektni period: 01.02.2018 - 31.07.2018.
Donator:
Evropska mreža za pitanja apatridije

Naziv projekta: Promocija kooperativnog obrazovanja među pripadnicima romske nacionalne manjine i podrška uključivanju romskih učenika u kooperativno obrazovanje
Projektni period: 1.12.2017 - 31.12.2018.
U ime Vlade Savezne Republike Nemačke sprovodi: Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ kroz projekat „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji“

Naziv projekta: Praćenje zaštite i pružanje pomoći i informacija izbeglicama i migrantima u Beogradu
Projektni period: 01.03.2018 - 31.8.2018.

Donator: Save the Children International

Naziv projekta:#RomaBelong National Advocacy 2018
Projektni period: 01.03.2018 - 31.12.2018.
Donator: ERRC

Naziv projekta:Indeks apatridije 2018
Projektni period: 16.04.2018 -31.12.2018.
Donator: Evropska mreža za pitanja apatridije

 

Naziv projekta: Doprinos reformi javne uprave u Kraljevu
Projektni period: 01.06.2017 - 31.03.2018.
Donator: Evropska unija, a sufinansira Kraljevina Holandija

Naziv projekta: Praćenje zaštite i pružanje pomoći i informacija izbeglicama i migrantima u Beogradu
Projektni period: 01.01.2017 - 28.2.2018.
Donator: Save the Children International

Naziv projekta: Promocija kooperativnog obrazovanja među pripadnicima romske nacionalne manjine i podrška uključivanju romskih učenika u kooperativno obrazovanje
Projektni period: 15.03.2017 - 31.12.2017.
U ime Vlade Savezne Republike Nemačke sprovodi: Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ kroz projekat „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji“

Naziv projekta: Pravna pomoć licima u riziku od apatridije u Srbiji
Projektni period: 01.01.2017 - 31.12.2017.
Donator: UNHCR

Naziv projekta: Zaustavljanje apatridije među decom u Evropi
Projektni period: 01.09.2016 - 30.11.2016.
Donator: Evropska mreža za pitanja apatridije

Naziv projekta: Praćenje zaštite i pružanje pomoći i informacija izbeglicama i tražiocima azila u Beogradu
Projektni period: 15.08.2016 - 31.12.2016.
Donator: Save the Children International

Naziv projekta: Pravna pomoć licima u riziku od apatridije u Srbiji
Projektni period: 01.01.2016 - 31.12.2016.
Donator: UNHCR

Naziv projekta: Istraživanje o zastupljenosti romske dece u državnom sistemu zaštite u Srbiji
Projektni period: 01.05.2016 - 31.12.2016.
Donator: ERRC

Naziv projekta: Istraživanje o položaju romskih učenika u obrazovnom sistemu Srbije
Projektni period: 01.09.2015 - 15.09.2016.
Donator: ERRC

Naziv projekta: Urgentna zaštita, smeštaj i pomoć za izbeglice i tražioce azila u Srbiji
Projektni period: 01.12.2015 - 31.07.2016.
Donator: ECHO preko NRC

Naziv projekta: PROACTION- Zaštita od diskriminacije tražilaca azila i maloletnika bez pratnje u migracijama
Projektni period: 28.11.2014 - 28.05.2016.
Donator: EU

Naziv projekta: Promocija kooperativnog obrazovanja među pripadnicima romske nacionalne manjine i podrška uključivanju romskih učenika u kooperativno obrazovanje
Projektni period: 06.06.2016 - 31.07.2016.
U ime Vlade Savezne Republike Nemačke sprovodi: Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ kroz projekat „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji“

Naziv projekta: Institucionalna podrška
Projektni period: 01.07.2015 - 30.06.2016.
Donator: Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

Naziv projekta: Strateška parnica za rešavanje problema neupisanih u matične knjige rođenih u Srbiji
Projektni period: 01.04.2015 - 31.03.2016.
Donator: Evropski centar za prava Roma (ERRC)

Naziv projekta: Senzibilisanje nacionalnih i lokalnih medija o položaju trans* osoba
Projektni period: 01.10.2015 - 29.02.2016.
Donator: Kancelarija za ljudska i manjinska prava

Naziv projekta: Sprečavanje zločina iz mržnje u centralno-istočnoj Evropi i zemljama Zapadnog Balkana
Projektni period: 01.09.2014 - 29.02.2016.
Donator: Višegrad fond

Naziv projekta: Analiza tretmana izbeglica u Srbiji i potencijalni problemi u njihovoj zaštiti i administrativna podrška misiji za procenu potreba
Projektni period: 15.09.2015 - 15.12.2015.
Donator: Norveški savet za izbeglice

Naziv projekta: Pravna pomoć licima u riziku od apatridije u Srbiji
Projektni period: 01.01.2015 - 31.12.2015.
Donator: UNHCR

Naziv projekta: SRZN aktivnosti u Srbiji
Projektni period: 01.01.2015 - 31.12.2015.
Donator: UNHCR

Naziv projekta: Pravna pomoć i zagovaranje - pristup pravima i borba protiv diskriminacije Roma
Projektni period: 01.01.2015 - 31.12.2015.
Donator: Civil Rights Defenders

Naziv projekta: Osnaživanje civilnog društva u cilju unapređenja primene antidiskriminacionog zakonodavstva u Srbiji
Projektni period: 20.05.2014 - 19.11.2015.
Donator: EU preko EIDHR

Naziv projekta: Ovde smo zajedno - Evropska podrška za inkluziju Roma
Projektni period: 05.09.2013 - 30.06.2015.
Donator: EU preko OEBS-a

Naziv projekta: Položaj Roma u Srbiji
Projektni period: 18.12.2014.-16.02.2015.
Donator: Švajcarski savet za izbeglice

Naziv projekta: Unapređenje ljudske sigurnosti ugroženih zajednica u jugozapadnoj Srbiji
Projektni period: 07.11.2014 - 27.02.2015.
Donator: Svetska zdravstvena organizacija

Naziv projekta: Pravna pomoć licima u riziku od apatridije u Srbiji
Projektni period: 01.01.2014 - 31.12.2014.
Donator: UNHCR

Naziv projekta: Pravna pomoć za interno raseljena lica i aktivnosti SRZN-a u Srbiji
Projektni period: 01.01.2014 - 31.12.2014.
Donator: UNHCR

Naziv projekta: Unapređenje ljudske sigurnosti ugroženih zajednica u jugozapadnoj Srbiji
Projektni period: 01.03.2014 - 31.10.2014.
Donator: Svetska zdravstvena organizacija

Naziv projekta: Inicijalna evaluacija medijacije u Srbiji
Projektni period: 01.05.2014 - 31.07.2014.
Donator: ERRC

Naziv projekta: Pristup socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti za ugrožene grupe na jugu Srbije - II faza
Projektni period: 01.11.2013 - 30.04.2014.
Donator: Fondacija Karitas Luksemburg

Naziv projekta: Unapređenje ljudske sigurnosti ugroženih zajednica u jugozapadnoj Srbiji
Projektni period: 25.10.2013 - 15.12.2013.
Donator: Svetska zdravstvena organizacija

Naziv projekta: Parapravnici u Srbiji
Projektni period: 01.08.2013 - 31.12.2013.
Donator: Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA) preko Evropskog centra za prava Roma (ERRC)

Naziv projekta: Praćenje primene preporuka Zaštitnika građana u vezi sa ranjivim grupama
Projektni period: 01.10.2012 - 31.07.2013.
Donator: USAID

Naziv projekta: Kako sprovoditi situaciono testiranje
Projektni period: 01.04.2013 - 31.12.2013.
Donator: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Češke preko Poradna pro občasnvtí/Občanská a lidská práva, o.s

Naziv projekta: Pravna pomoć licima u riziku od apatridije u Srbiji
Projektni period: 01.01.2013 - 31.12.2013.
Donator: UNHCR

Naziv projekta: Pravna pomoć za interno raseljena lica i aktivnosti SRZN-a u Srbiji
Projektni period: 01.01.2013 - 31.12.2013.
Donator: UNHCR

Naziv projekta: Pristup socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti za ugrožene grupe na jugu Srbije
Projektni period: 01.12.2012 - 31.05.2013.
Donator: Fondacija Karitas Luksemburg

Naziv projekta: Doprinos socijalnoj inkluziji i borbi protiv diskriminacije marginalizovane populacije u Srbiji
Projektni period: 01.12.2010 - 30.11.2013.
Donator: Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške

Naziv projekta: Izgradnja kapaciteta Platforme za ostvarivanje prava na adekvatno stanovanje
Projektni period: 01.05.2012 - 31.12.2012.
Donator: EU preko TACSO-a

Naziv projekta: Pravna pomoć licima u riziku od apatridije u Srbiji
Projektni period: 01.01.2012 - 31.12.2012.
Donator: UNHCR

Naziv projekta: Pravna pomoć za interno raseljena lica i aktivnosti SRZN-a u Srbiji
Projektni period: 01.01.2012 - 31.12.2012.
Donator: UNHCR

Naziv projekta: Monitoring inkluzije Roma u praksi
Projektni period: 20.05.2012 - 20.09.2012.
Donator: Institut za otvoreno društvo

Naziv projekta: Jačanje kapaciteta za inkluzivni lokalni razvoj u Južnoj Srbiji
Projektni period: 01.09.2010 - 31.08.2012.
Donator:
UNICEF

Naziv projekta: Ljudska prava i socijalna inkluzija naspram prividnog traženja azila
Projektni period: 01.10.2011 - 31.03.2012.
Donator: Kancelarija za imigracije Kraljevine Belgije

Naziv projekta: Evropske dobre prakse - sredstvo javnog zagovaranja u Srbiji
Projektni period: 29.06.2011 - 28.04.2012.
Donator: Evropska Unija

Naziv projekta: Socijalna inkluzija: regionalna podrška marginalizovanim zajednicama
Projektni period: 01.01.2011 – 31.12.2011.
Donator: UNHCR

Naziv projekta: Pravna pomoć za izbeglice i azilante i aktivnosti SRZN-a u Srbiji
Projektni period: 01.01.2011 – 31.12.2011.
Donator: UNHCR

Naziv projekta: Pravna pomoć za IRL u Srbiji
Projektni period: 01.01.2011 - 31.12.2011.
Donator: UNHCR

Naziv projekta: Doprinos održivosti povratka Roma iz Švedske i drugih zemalja Evrope u Srbiju
Projektni period: 01.09.2010 - 31.08.2011.
Donator: Švedski odbor za migracije

Naziv projekta: Projekat građanskih prava
Projektni period: 01.06.2009 - 31.05.2010.
Donator: Ministarstvo inostranih poslova Norveške

Naziv projekta: Socijalna inkluzija: regionalna podrška marginalizovanim zajednicama
Projektni period: 01.08.2009 – 31.01.2011.
Donator: EU preko UNHCR-a

Naziv projekta: Pravna pomoć za izbeglice i aktivnosti SRZN-a u Srbiji
Projektni period: 01.01.2010 - 31.12.2010.
Donator: UNHCR

Naziv projekta: Pravna pomoć za izbeglice i interno raseljena lica i aktivnosti SRZN-a u Srbiji
Projektni period: 01.01.2009 – 31.12.2009.
Donator: UNHCR

Naziv projekta: Pravna klinika za izbegličko pravo - praksa za studente prava u Praxisu
Projektni period: 01.01.2009 - 31.12.2009.
Donator: UNHCR

Naziv projekta: Informisanje, savetovanje i pravna pomoć u vezi sa ličnim dokumentima za lica u procesu readmisije u Srbiju
Projektni period: 01.12.2008 - 30.11.2009.
Donator: Švedski odbor za migracije

Naziv projekta: Projekat građanskih prava
Projektni period: 01.06.2008 - 31.05.2009.
Donator: Ministarstvo inostranih poslova Norveške

Naziv projekta: Socijalna inkluzija i pristup ljudskim pravima za Rome, Aškalije i Egipćane na zapadnom Balkanu
Projektni period: 01.02.2008 - 31.07.2009.
Donator: EU preko UNHCR-a

Naziv projekta: Borba protiv socijalne isključenosti: Univerzalna registracija rođenja u Srbiji
Projektni period: 01.04.2008 - 31.03.2009.
Donator: UNICEF

Naziv projekta: Pružanje pravne pomoći interno raseljenim licima sa Kosova
Projektni period: 01.01.2008 – 31.12.2008.
Donator:
Biro za stanovništvo, izbeglice i migracije Vlade SAD preko UNHCR-a

Naziv projekta: Pravna pomoć za izbeglice i interno raseljena lica i aktivnosti SRZN-a u Srbiji
Projektni period: 01.01.2008 – 31.12.2008.
Donator: UNHCR

Naziv projekta: Pravna klinika za izbegličko pravo - praksa za studente prava u Praxisu
Projektni period: 01.01.2008 - 31.12.2008.
Donator: UNHCR

Naziv projekti: Pravna zaštita izbeglica, raseljenih lica i azilanata u Crnoj Gori; Rešavanje pravnih problema i rizika od apatridije za lica o kojima brine UNHCR u Crnoj Gori
Projektni period: 01.01.2008 - 31.12.2008.
Donator: Catholic Relief Services - USCCB

Naziv projekta: Podrška povratku izbeglica/interno raseljenih lica putem pravne pomoći
Projektni period: 06.06.2008 - 30.11.2008.
Donator: OEBS

Naziv projekta: Projekat građanskih prava
Projektni period: 01.03.2007 – 29.02.2008.
Donator: Ministarstvo inostranih poslova Norveške

Naziv projekta: Istraživanje administrativnih prepreka koje sprečavaju pristup obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj pomoći za romsku decu u tri opštine u južnoj Srbiji - Kruševac, Kragujevac i Pirot
Projektni period: 01.10. 2007 - 31.01.2008.
Donator: UNICEF

Naziv projekta: Pravna pomoć za interno raseljena lica sa Kosova
Projektni period: 01.01.2007 – 31.12.2007.
Donator: Biro za stanovnistvo, izbeglice i migracije Vlade SAD preko UNHCR-a

Naziv projekta: Pravna pomoć, informisanje i savetovanje za izbeglice i interno raseljena lica u vezi sa povratkom
Projektni period: 01.01.2007 – 31.12.2007.
Donator: UNHCR

Naziv projekta: Pravna pomoć, informisanje i savetovanje za izbeglice i interno raseljena lica i aktivnosti SRZN-a u Srbiji
Projektni period: 01.01.2007 – 31.12.2007.
Donator: UNHCR

Naziv projekta: Podrška procesu povratka i reintegracije raseljenih i izbeglih lica koja su trenutno u Srbiji na Kosovo, u Hrvatsku i BiH
Projektni period: 01.04.2006 – 31.01.2007.
Donator:Evropska agencija za rekonstrukciju preko Danskog saveta za izbeglice

Naziv projekta: Projekat građanskih prava
Projektni period: 01.03.2006 – 28.02.2007.

Donator: Ministarstvo inostranih poslova Norveške

Naziv projekta: Podrška povratku izbeglica i interno raseljenih lica pružanjem pravne pomoći u okviru Regionalnog programa pravne pomoći
Projektni period: 2006. godina
Donator: OEBS

Naziv projekta: Pravna pomoć, informisanje i savetovanje za izbeglice i interno raseljena lica u vezi sa povratkom
Projektni period: 01.01.2006 – 31.12.2006.
Donator: UNHCR

Naziv projekta: Pravna pomoć za izbeglice i interno raseljena lica i aktivnosti SRZN-a u Srbiji
Projektni period: 01.01.2006 – 31.12.2006.
Donator: UNHCR

Naziv projekta: Projekat građanskih prava
Projektni period: 01.03.2005 – 28.02.2006.
Donator: Ministarstvo inostranih poslova Norveške

Naziv projekta: Pravna pomoć, informisanje i savetovanje za izbeglice iz Hrvatske i raseljena lica sa Kosova
Projektni period: 01.01.2005 – 31.12.2005.
Donator: UNHCR

Naziv projekta: Podrška procesu povratka i reintegracije izbeglica iz Srbije u Hrvatsku i BiH
Projektni period: 01.09.2004 – 30.09.2005.
Donator: Evropska agencija za rekonstrukciju preko Danskog saveta za izbeglice

Naziv projekta: Pravna pomoć vezana za dokumentaciju i informisanje izbeglica iz Hrvatske i raseljenih lica sa Kosova
Projektni period: 01.09.2004 – 31.12.2004.
Donator: UNHCR preko Norveškog saveta za izbeglice

Naziv projekta: Projekat građanskih prava
Projektni period: 01.09.2004 – 28.02.2005.
Donator:
Ministarstvo inostranih poslova Norveške preko Norveškog saveta za izbeglice

  • 1
  • 2
  • 3
Praxis watch

Izvestaji praxisa

 

POPULARNI TAGOVI

 

Praxis watch

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action