Ostali izveštaji

petak, 29. jul 2016.

Izazovi migrantsko-izbegličke krize iz ugla OCD - Grupa 484

Publikacija "Izazovi migrantsko-izbegličke krize iz ugla OCD" nastala je kao dео prојеktа „Umrеžаvаnjе i grаđеnjе kаpаcitеtа zа еfеktivniјu migrаciоnu pоlitiku u Srbiјi” kојi Grupа 484 sprоvоdi zаhvаlјuјući pоdršci Аmbаsаdе Krаlјеvinе Nоrvеškе u Bеоgrаdu. Prојеkаt sе rеаlizuје u pаrtnеrstvu sа Bеоgrаdskim cеntrоm zа lјudskа prаvа i Bеоgrаdskim cеntrоm zа bеzbеdnоsnu pоlitiku.

Zapažanja i preporuke date u publikaciji bazirane su na saznanjima koja su stečena kroz kontinuirano prisustvo na ključnim tačkama na kojima je boravio nezanemarljiv broj izbeglica i migranata, a koja su potvrđivana kroz zajedničke monitoring posete, prikupljene informacije i razgovore sa donosiocima odluka. Izradi publikacije doprinele su partnerske organizacije Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Beogradski centar za ljudska prava, Akcija protiv trgovine ljudima (ASTRA), Autonomni ženski centar (AŽC), Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti (BCM), Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC), Međunarodna mreža pomoći (IAN), Novosadski humanitarni centar (NSHC), PRAXIS i Humanitarni centar za integraciju i toleranciju (HCIT) koje su predano učestvovale u realizaciji brojnih projektnih aktivnosti.

Preuzmite ovde.

Pročitano 9118 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action