Istorijat

MANDAT I ISTORIJAT

Praxis je domaća, nevladina organizacija osnovana 2004. godine u Beogradu. Praxis se razvio iz Projekta građanskih prava (PGP) koji je Norveški savet za izbeglice sprovodio u Srbiji od 1997. do 2004. godine, a koji je za cilj imao unapređenje zaštite građanskih prava izbeglica i interno raseljenih lica, kako u zemlji porekla, tako i u zemlji privremenog boravka/izbeglištva. Pre povlačenja Norveškog saveta za izbegliceiz regiona, Praxis se registruje kao udruženje građana u junu 2004. godine kao deo izlazne strategije Norveškog saveta za izbeglice. U septembru iste godine, Praxis počinje da radi kao domaća nevladina organizacija. Strateško partnerstvo sa norveškim Ministarstvom spoljnih poslova i Visokim komesarijatom Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) koje je razvijeno za vreme rada Norveškog saveta nastavljeno je i kroz razvoj Praxisa.

U narednim godinama, pored pružanja pravne pomoći izbeglicama i interno raseljenim licima u vezi sa ostvarivanjem statusnih i imovinskih prava, Praxis takođe pruža zaštitu žrtvama seksualnog i rodno zasnovanog nasilja. Praxis potom proširuje usluge pružanja besplatne pravne pomoći i na druge marginalizovane i socijalno isključene zajednice, posebno na romsku populaciju. Pravna pomoć pomaže pojedincima iz navedenih društvenih grupa da budu priznati kao subjekti prava, da ostvare pravo na državljanstvo, pravo na adekvatno stanovanje, pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na socijalnu zaštitu, pravo na obrazovanje i pravo na zapošljavanje. Praxis se takođe uključuje u aktivnosti borbe protiv diskriminacije, zalaže za poštovanje ljudskih prava i za uklanjanje sistemskih prepreka u pristupu pravima. Posebno smo fokusirani na smanjenje, prevenciju i zaštitu od apatridije.

Pored pružanja besplatne pravne pomoći, Praxis se takođe bavi i monitoringom javnih politika, istrаživаnjem i аnаlizom, javnim zagovaranjem za uklanjanje sistemskih prepreka u pristupu pravima, podizanjem svesti o problemima integracije marginalizovanih i socijalno isključenih zajednica. Praxis se takođe bavi edukacijom, objavljivanjem publikacija i pruža stručnu podršku pravnim reformаmа.

KLJUČNI PARTNER

Praxis sarađuje sa nezavisnim institucijama kao što su Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnik građana, kao i sa predstavnicima relevantnih ministarstava i institucija. Kroz svoje aktivnosti i angažovanje na terenu, Praxis je uspostavio veoma dobru saradnju sa predstavnicima nadležnih organa u mnogim gradovima, predstavnicima lokalne samouprave i sa članovima romske zajednice.

Jačanje saradnje kroz umrežavanje sa relevantnim akterima predstavlja cilj i vodeći princip u našem radu. Naše stremljenje ka povezivanju sa svim akterima dovelo je i do članstva u nekoliko koalicija i mreža okupljenih na nacionalnom novou. Praxis je član Mreže organizacija za decu Srbije (MODS), a zamenica izvršne direktorke je član Upravnog odbora i predstavlja MODS u Grupi nacionalnih partnerskih mreža panevropske mrežne organizacije za decu Eurochild. Praxis je takođe član Koalicije za pristup pravdi, Koalicije protiv diskriminacije, Platforme za ostvarivanje prava na adekvatno stanovanje i tematskih odbora za lična dokumenta i stanovanje Stalne konferencije romskih udruženja građana (SKRUG).

Na regionalnom nivou, Praxis je član i jedan od osnivača Mreže pružalaca pravne pomoći na Zapadnom Balkanu (WeBLAN), nezavisne mreže organizacija civilnog društva posvećene zaštiti, promociji i unapređenju ljudskih prava i socijalnoj inkluziji, prevenciji i smanjenju apatridije na Zapadnom Balkanu i eliminaciji diskriminacije. Pored toga, Praxis je član mreže MIGRACIJE, koja se bavi pitanjima izgnanstva i raseljeništva na Zapadnom Balkanu. Praxis se pridružio i regionalnoj inicijativi „Skopska deklaracija o azilu, migracijama i saradnji NVO,“ koja je okupila organizacije iz BJR Makedonije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova, Albanije, Bugarske i Srbije.

Praxis je i član Evropske mreže za pitanja apatridije (ENS), koja podstiče zemlje u Evropi da usvoje politike kako bi sprečile i smanjile apatridiju i kako bi pružile zaštitu licima bez državljanstva. Naša izvršna direktorka je član Upravnog i savetodavnog odbora. Takođe, Praxis je član Evropske kancelarije za informisanje Roma (ERIO), kao i Mreže za interno raseljena lica koju je osnovao Centar za monitoring internog raseljenja (NRC/IDMC).

  • 1
  • 2
  • 3
Praxis watch

Izvestaji praxisa

 

POPULARNI TAGOVI

 

Praxis watch

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action