Državljanstvo i apatridija

Državljanstvo je zakonom priznata veza pojedinca sa jednom državom. Svaka država samostalno odlučuje o tome koja je veza sa državom podobna da bi se jedno lice smatralo njenim državljaninom. Po osnovu takve, zakonom priznate, veze i svojstva državljanina, pojedinac stiče sva prava koja garantuje pravni sistem njegove države, i obaveze, kao korelat pravima. Postoje, međutim, lica koja nisu ničiji državljani – koje zakoni nijedne države ne smatraju svojim državljanima. Zbog nepostojanja države koju bi mogli zvati svojom i koja bi im pružila zaštitu, oni nikada i nigde neće moći da pristupe čitavom krugu prava koja se nude državljanima. Ta lica se nazivaju apatridima.
 

Izvestaji praxisa

 

POPULARNI TAGOVI

 

Praxis watch

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action