Program statusnih i socioekonomskih prava

četvrtak, 19. septembar 2013.

MUP doneo nov Pravilnik o postupku prijavljivanja i odjavljivanja prebivališta i boravišta građana

Ministarstvo unutrašnjih poslova je donelo Pravilnik o postupku prijavljivanja i odjavljivanja prebivališta i boravišta građana, prijavljivanju privremenog boravka u inostranstvu i povrataka iz inostranstva, pasiviziranja prebivališta i boravišta, obrascima i načinu vođenja evidencije, koji je stupio na snagu 9. avgusta 2013. godine.

U skladu sa članom 4 ovog Pravilnika, prijavu prebivališta na adresi centra za socijalni rad popunjava i overava ovlašćeno službeno lice centra za socijalni rad, dok uputstvo Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike od 19. juna 2013. godine predviđa da se postupak davanja “saglasnosti” prijavljivanja na adresi CSR pokreće po službenoj dužnosti odmah po prijemu, od strane nadležnog organa unutrašnjih poslova kod koga se vrši prijava prebivališta, dostavljenog i popunjenog obrasca.

U razgovoru sa šeficom Policijske stanice Novi Beograd, Praxis je saznao da ona smatra da je popunjavanje obrasca u nadležnosti policijskih stanica, dok službenici Centra za socijalni rad Novi Beograd tvrde da je to u nadležnosti centara za socijalni rad. Verovatno će uputstvo MUP dati jasnije smernice za postupanje policijskih stanica u postupcima prijave prebivališta na adresi centra za socijalni rad i konačno omogućiti da se zakonsko rešenje dosledno primenjuje u praksi.

Preuzmite:Pravilnik o postupku prijavljivanja i odjavljivanja prebivališta i boravišta građana
Pogledati: Novo uputstvo za postupanje centara za socijalni rad u vezi sa prijavom prebivališta na adresi

Pročitano 23893 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action