Program statusnih i socioekonomskih prava

sreda, 5. februar 2014.

Nakon pet godina raskinut lanac pravne nevidljivosti

Rešenjem Osnovnog suda u Novom Sadu iz decembra 2013. godine utvrđeno je vreme i mesto rođenja za troje pravno nevidljivih Roma, dva brata i sestru. Krajem januara 2014. godine, nadležni matičar izvršio je upis činjenice rođenja za dvoje od njih. Istovremeno im je upisana i činjenica državljanstva RS koje su stekli kao osobe rođene u Srbiji, čiji je jedan od roditelja u trenutku rođenja bio državljanin Srbije. Postupak utvrđivanja njihovog vremena i mesta rođenja trajao je četiri meseca, a mesec dana nakon donošenja rešenja vanparničnog suda pribavili su izvod iz MKR i uverenje o državljanstvu. Za trećeg brata nije izvršen upis u MKR jer nadležni matičar još uvek nije primio rešenje suda.

Pre pokretanja postupka utvrđivanja vremena i mesta rođenja, ove osobe su duže od pet godina pokušavale da se upišu u MKR prema pravilima upravnog postupka. U postupcima naknadnog upisa prvostepeni i drugostepeni organi uprave su za svakog od podnosioca zahteva doneli ukupno sedam negativnih odluka. Zbog pristrasnog postupanja prvostepenog organa vođen je i pravnosnažno okončan sudski postupak za zaštitu od diskriminacije u kom je utvrđeno da su ta lica bila diskriminisana u postupcima naknadnih upisa zbog pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini. Pokrenuta su i po dva upravna spora, a u dva navrata su podnošene pritužbe Zaštitniku građana. I pored vođenja svih pomenutih postupaka, ove osobe uspele su da ostvare pravo na upis u MKR i na državljanstvo tek nakon propisivanja vanparničnog postupka utvrđivanja vremena i mesta rođenja.

Nakon uspešnog okončanja postupka utvrđivanja vremena i mesta rođenja, osobe koje su bile pravno nevidljive primorane su da pokreću postupke za sticanje državljanstva, jer nadležne matične službe najčešće upisuju samo činjenicu rođenja. Činjenica državljanstva ne upisuje se čak ni u nespornim situacijama u kojima je reč o deci rođenoj u Srbiji od roditelja koji su državljani Srbije. Stoga je u ovom slučaju bilo izuzetno pozitivno i postupanje nadležnog matičara koji je, istovremeno sa upisom činjenice rođenja, izvršio i upis činjenice državljanstva.

Pročitano 18894 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action