Program statusnih i socioekonomskih prava

ponedeljak, 20. oktobar 2014.

Zabrinjavajući podaci o zdravlju Roma u Evropi

U nedavno objavljenom  Izveštaju o zdravlju Roma Evropske komisije nalaze se zabrinjavajući podaci istraživanja koje se odnosi na izloženost Roma diskriminaciji, socijalnoj isključenosti i njihovom zdravlju, kao i uporedni prikaz ovih pokazatelja  u drugim sistemima budući da je istraživanje obuhvatilo 28 država članica EU.

Evropska komisija ističe da romske zajednice u Evropi pate zbog diskriminacije i suočavaju se sa preprekama na putu do kvalitetnog stanovanja, lečenja i obrazovanja. „Romska zajednica u Evropi goreg je zdravlja od ostalog dela populacije”, zaključila je Komisija u izveštaju i istakla da “dok postoji dovoljno podataka o socijalnoj i ekonomskoj isključenosti Roma, nema dovoljno podataka o zdravstvenom statusu Roma i to onemogućava potpuno razumevanje stanja”. Zabrinuta zbog takve situacije, Evropska komisija poziva međunarodne agencije i vlade da preduzmu mere kako bi zaštitile zdravlje Roma.

O zdravstvenom stanju romske populacije u Srbiji ne postoje sveobuhvatni zvanični niti pouzdani podaci. Za potrebe poređenja mogu se koristiti rezultati Istraživanja višestrukih pokazatelja položaja žena i dece u Srbiji (MICS 5) iz 2014. godine. Kada je reč o romskoj zajednici, posebno je važno istraživanje koje je sprovedeno na uzorku od gotovo dve hiljade domaćinstava u romskim naseljima. Neki od ključnih nalaza u oblasti zdravlja i ishrane govore da nije došlo do značajnijeg napretka u poslednjih pet godina, kao i da su razlike između opšte populacije i one u romskim naseljima i dalje velike. Tako, na primer, smrtnost odojčadi u romskim naseljima je i dalje skoro dva puta veća u odnosu na nacionalni prosek, dok je samo 9% dece u romskim naseljima potpuno vakcinisano u propisanom roku. Ovo su samo neki od indikatora koji ilustruju produbljivanje jaza između marginalizovane dece i nacionalnog proseka u Srbiji i jasno ukazuju na potrebu da se intenziviraju mere koje su usmerene na najugroženiju i isključenu decu, kao i na porodice, u cilju poboljšanja životnog standarda i smanjenja nejednakosti.

Pročitano 8555 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action