Program statusnih i socioekonomskih prava

petak, 31. oktobar 2014.

Nacionalni akcioni plan za zapošljavanje za 2015. godinu

Vlada Srbije utvrdila je Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2015. godinu. Najznačajnija novina u akcionom planu za 2015. godinu jeste nova mera aktivne politike zapošljavanje, nazvana „integracija korisnika novčane socijalne pomoći na tržište rada“. Mera se sastoji iz dvanaestomesečne subvencije dela zarade zaposlenih korisnika socijalne pomoći, u iznosu od 10.000 diinara mesečno. Poslodavac (koji pripada privatnom sektoru) dužan je da nakon isteka tih 12 meseci zadrži zaposlenog u radnom odnosu još godinu dana. Predviđeno je i da novozaposleni korisnici socijalne pomoći dobiju tzv. stimulaciju u iznosu od  2.000 dinara mesečno, u trajanju od 18 meseci, ali samo - kako se to navodi u akcionom planu – „u zavisnosti od raspoloživih finansijskih sredstava i mogućnosti“!

U kategorije teže zapošljivih lica sada su uvršteni i korisnici socijalne pomoći, a kao jedna od ovih kategorija ponovo se navode i Romi, koji u NAPZZ za 2014. nisu bili određeni kao posebna kategorija teže zapošljivih lica, već su bili svrstani u grupu „ostalih teže zapošljivih lica i posebno osetljive kategorije nezaposlenih“. Među ovim ostalim licima u akcionom planu za 2015. ponovo se nalaze i izbegla i interno raseljena lica, povratnici po sporazumu o readmisiji, žrtve porodičnog naselja i trgovine ljudima.

I za 2015. godinu predviđene su subvencije poslodavcima za zapošljavanje Roma, javni radovi,  a tu je i „paket usluga za lica bez kvalifikacija i niskokvalifikovane“ u kome se, pored ostalog,  nalaze i motivacione obuke i uključivanje u programe osnovnog obrazovanja odraslih i javne radove. Među programima i merama aktive politike zaposšljavanja nalaze se i dve nove mere: učeće ministarstva u realizaciji raznih strategija (među kojima i Strategije za unapređenje položaja Roma) i projekata (jedan od njih je projekat „Ovde smo zajedno – evrospka podrška za inkluziju Roma“).

U odnosu na prethodnu godinu, tabela prioriteta, mera i aktivnosti za realizaciju NAPZ malo je drugačije koncipirana i sada ne sadrži poseban deo u kome su objedinjene mere koje se odnose na Rome, ali i dalje se u tabeli nalaze mere poput subvencija za zapošljavanje Roma, organizacija motivacionih treninga za Rome, i to posebno za korisnike novčane socijalne pomoći, podsticanje preduzetništva i zapošljavanja Roma kroz realizaciju edukativnih seminara i obuka o preduzetništvu.

Kao ni u NAPZ za 2014. godinu, ni u planu za 2015. godinu ne nalaze se posebne mere namenjene Romkinjama, a izostavljena je i saradnja sa romskim udruženjima i pružanje pomoći u izradi predloga projekata javnih radova koji bi angažovali pretežno Rome, što je bilo predviđeno planom za 2013. godinu.

Pročitano 18918 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action