Program statusnih i socioekonomskih prava

petak, 17. jul 2015.

Praxis objavio Analizu postupaka naknadnog upisa u matične evidencije

Praxis je objavio „Analizu postupaka naknadnog upisa u matične evidencije“ u okviru projekta „Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma”, koji finansira Evropska unija i sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji.

Izveštaj pruža uvid u postupke naknadnog upisa u matične evidencije, koje je Praxis vodio na istoimenom projektu u periodu od septembra 2013. do juna 2015. godine, kao i u primenu relevantnih propisa i praksu postupajućih organa. Takođe, izveštaj sadrži i preporuke za unapređivanje politika i procedura kako bi se problem pravno nevidljivih lica rešio.

Nesumnjivo je da je donošenjem Zakona o dopunama Zakona o vanparničnom postupku 2012. godine učinjen značajan napredak u pogledu rešavanja problema pravno nevidljivih lica. Međutim, odgovornost za konačno rešenje problema je i dalje na državi s obzirom da propisi i dalje onemogućavaju da svako dete odmah po rođenju bude upisano u matičnu knjigu rođenih i da dobije lično ime.

Da bi se omogućio upis svim osobama koja do sada nisu upisana u matične knjige i sprečila pojava novih slučajeva, neophodno je stvoriti uslove da svako dete odmah po rođenju bude upisano u matičnu knjigu rođenih, bez obzira da li njegovi roditelji poseduju dokumente, zatim, obezbediti zakonito, dosledno i ujednačeno postupanje organa koji sprovode postupke, ali i omogućiti pravno nevidljivim osobama besplatnu pravnu pomoć bez koje neće moći da ostvare upis u matične knjige. 

Preuzmite izveštaj: Analiza postupaka naknadnog upisa u matične evidencije

Pročitano 37282 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action