Praxis u medijima

utorak, 25. januar 2022.

Sastanak sa predstavnicima javnog i civilnog sektora u Kragujevcu

24. januara 2022. godine u Kragujevcu, Praxis je održao sastanak kome su prisustvovali predstavnici javnog i civilnog sektora sa ciljem da se razmotre prilike i mogući modaliteti uključivanja građana u proces kreiranja i praćenja lokalnih javnih politika i postigne konsenzus u pogledu uspostavljanja delotvornih modela građanskih konsultacija kako bi se unapredila participativnost i inkluzivnost konsultativnih procesa na lokalnom nivou. Samim tim, sastanak je bio prilika da se razmene stavovi i ideje u pogledu budućih koraka na planu unapređenja transparentnosti u radu lokalne samouprave uključujući predloge konkretnih javnih politika koje će biti usvojene u narednom periodu, kao i mehanizme koji će obezbediti da politike odgovore na realne potrebe građana naročito pripadnika osetljivih društvenih grupa. Istovremeno, Praxis je predstavio neke od preliminarnih rezultata istraživanja koje je sprovedeno u okviru projekta ukazujući na ključne izazove u procesu reforme javne uprave na lokalnom nivou koji otvaraju prostor za unapređenje procesa naročito kada se radi o kreiranju lokalnih javnih politika. Učesnici sastanka su pokazali posebnu zainteresovanost za sprovođenje ranih konsultacija sa građanima u pogledu ključnih prioriteta kada je u pitanju poboljšanje položaja pripadnika romske nacionalne manjine u Kragujevcu, a predlog je da se u budućem periodu u saradnji sa OCD-a i predstavnicima JLS-e organizuju fokus grupe ili sastanci u zajednici kako bi se definisale ključne potrebe i mere koje bi se ugradile u budući Lokalni akcioni plan za inkluziju Roma.

Sastanak je jedna od aktivnosti na projektu „Jačanje građanskog aktivizma za bolju javnu upravu u Kragujevcu“ koji se realizuje u okviru projekta Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu (WeBER 2.0), koji finansira Evropska unija koju predstavlja Evropska komisija.

Cilj projekta je da poboljša aktivno učešće građana u procesu praćenja reforme javne uprave naročito u oblasti izrade i koordinacije politika i da unapredi stanje u pogledu poštovanja principa javne uprave koji se odnose na odgovornost i transparentnost u radu lokalnih organa uprave u Kragujevcu. Ideja je da se jačanjem kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva da aktivno učestvuju u reformskim procesima koji se odnose na primenu principa dobrog upravljanja, posebno transparentnosti i odgovornosti, promocijom i zaštitom ljudskih prava, posebno prava najosetljivijih društvenih grupa i jačanjem saradnje svih važnih aktera, uključujući predstavnike lokalne samouprave, civilni sektor i medije, unapredi stanje u pogledu primene principa dobrog upravljanja.

Pročitano 64299 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action