Edukacija i obuka

petak, 8. mart 2013.

Održan uvodni seminar Pravne klinike za pitanja diskriminacije

Dana 8. marta 2013. godine, održan je uvodni seminar za studente Pravne klinike za pitanja diskriminacije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji je organizovao Praxis u saradnji sa Pravnim fakultetom.

Predstavnici Praxisa su najpre predstavili ulogu i značaj aktivnosti koje sprovode nevladine organizacije u borbi protiv diskriminacije. Kroz izlaganje o pojavnim oblicima, rasprostranjenosti i posledicama diskriminacije koja je zastupljena na našim prostorima, ukazano je na probleme u pristupu ličnim dokumentima i osnovnim pravima za interno raseljena lica i pripadnike romske nacionalnosti, kao društvenih grupa koje su najizloženije različitim oblicima diskriminacije. Pored toga, govorilo se i o značaju strateških parnica i u vezi s tim predstavljen je strateški slučaj. Na kraju, studenti su imali priliku da pogledaju video zapise Praxisa „Ovde sam – pravno nevidljivi“ i „Ovde sam – prinudna iseljenja”.

Teorijska nastava o pojmu i oblicima diskriminacije održavaće se na Pravnom fakultetu, a praktični deo će se realizovati u saradnji sa Praxisom. Praktični deo nastave podrazumeva rad u kancelariji Praxisa - upoznavanje sa sistemom i organizacijom posla u Praxisu, prisustvo prilikom savetovanja i pružanja besplatne pravne pomoći, kao i terenske posete neformalnim naseljima, u kojima žive marginalizovane i socijalno isključene grupe. Učešće u navedenim aktivnostima omogućiće studentima ne samo upoznavanje sa praktičnim aspektima rada sa ugroženim kategorijama stanovništva, već i svojevrsno senzitivisanje po pitanju problema pripadnika društveno marginalizovanih grupa, teškoća sa kojima se svakodnevno suočavaju i potrebe da se navedeni problemi rešavaju sistematično, uz angažovanje svih relevantnih aktera i ulaganje napora celokupne zajednice.

Pročitano 15924 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action