Edukacija i obuka

četvrtak, 18. april 2013.

Praxis organizovao obuku o pristupu socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti ugroženih grupa u Vranju

Dana 18.04.2013. godine, Praxis je u Vranju organizovao obuku o pristupu socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti ugroženih gupa za aktiviste romskih udruženja i organizacija, kao i predstavnike nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava. Obuka je organizovana u okviru projekta “Pristup socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti za ugrožene grupe na jugu Srbije” koji finansira Fondacija Caritas Luksemburg. Prisustvovalo je 18 aktivista romskih zajednica i predstavnika nevladinih organizacija iz Pčinjskog okruga.

Cilj ove obuke bio je da se učesnici detaljnije upoznaju sa aktuelnim problemima Roma i interno raseljenih lica u vezi sa ostvarivanjem socioekonomskih i drugih prava, a ujedno i osnaže u pružanju adekvatne pomoći ugroženim grupama. Prisutnima je ukazano na prepreke u pristupu socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, kao i na raspoložive mogućnosti za njihovo prevazilaženje, a predstavljeni su i propisi i zakonska rešenja čija primena direktno ili indirektno utiče na ostvarivanje pomenutih prava. Takođe su imali prilike da se podrobnije informišu o posledicama neposedovanja ličnih dokumenata, a posebno sa teškoćama vezanim za prijavu prebivališta i novousvojenom regulativom koja predviđa mogućnost prijave prebivališta na adresi centra za socijani rad, kao i problemima koji se u praksi javljaju povodom njene primene.

U završnom delu obuke, učesnici su aktivno diskutovali o zapažanjima i iskustvima u navedenoj oblasti. Tako su prisutni ukazali na potrebu organizovanja sastanaka predstavnika lokalnih romskih zajednica, centara za socijalni rad i drugih nadležnih organa, kako bi se predstavnici odgovornih državnih institucija dodatno informisali, pa i senzitivisali, po pitanju specifičnosti uslova života i socijalnog položaja Roma i interno raseljenih lica.

Pročitano 7482 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action