Prava deteta

petak, 10. jun 2016.

Praxis održao opštinske sastanke usmerene na prevenciju i eliminaciju dečjih, ranih i prinudnih brakova

Problem dečjih, ranih i prinudnih brakova ne smemo posmatrati usko i samo u okvirima tradicije i običajnog prava, on je mnogo širi i mora mu se prići sa više aspekata. Problem dečjih, ranih i prinudnih brakova zalazi u sve pore dečjeg razvoja, ometa ga i uskraćuje mogućnost odrastanja u okruženju u kome postoji mogućnost izbora. Stoga je neophodno mobilisanje svih aktera koji deluju na polju zaštite prava deteta, kao i njihovo aktivno bavljenje ovim problemom uspostavljanjem intersektorke saradnje.

Tokom maja 2016. godine, Praxis je održao opštinske sastanke u Leskovcu i Požarevcu usmerene na prevenciju i eliminaciju dečjih, ranih i prinudnih brakova. Sastanci su organizovani kao deo aktivnosti projekta „Pravna pomoć licima u riziku od apatridije u Srbiji“, koji finansira UNHCR. 

Cilj sastanaka bio je da okupi sve za ovu temu relevantne aktere na lokalu, kako bismo zajednički pokušali da identifikujemo moguća rešenja problema dečjih, ranih i prinudnih brakova. Učestvovalo je ukupno 78 predstavnika/ica centara za socijalni rad, policije, tužilaštva, sudstva, obrazovnih i zdravstvenih institucija, kao i romskih medijatorki, pedagoških asistenata i aktivista. Sastanci su organizovani  tako da daju pregled problema dečjih, ranih i prinudnih brakova u Srbiji, regionu i svetu, sa posebnim osvrtom na domaće i međunarodne propise koji regulišu prava deteta, brak i porodične odnose, kao i uloge i obaveze nadležnih organa da preveniraju zanemarivanje dece i nasilje nad decom, s jedne strane, kao i da se kroz interaktivni pristup temi, i primere dobre prakse, dođe do predloga politika koje bi vodile prevenciji i rešavanju problema dečjih, ranih i prinudnih brakova.

Prisutni su pokazali primetno interesovanje za temu, bilo da su se do sada u svom radu susretali sa problematikom ili ne. Interaktivna diskusija je pokazala da se kao glavni zaključak nameće nužnost međusektorske saradnje, koja bi formalno mogla da se realizuje i sklapanjem sporazuma o saradnji na lokalnom nivou između svih aktera neophodnih za efikasno pružanje zaštite deci od zlostavljanja i zanemarivanja. Preventivni rad sa roditeljima u vidu edukativnih i savetodavih sesija, kao ključnim donosiocima odluka, veća vidljivost problema dečjih, ranih i prinudnih brakova, kako kod romske populacije tako i kod šire javnosti i donosioca odluka, samo su neke od preporuka koje su proistekle kao rezultat opštinskih sastanaka.

U drugoj polovini godine, održaćemo još jedan krug radionica i opštinskih sastanaka u cilju dodatnog osnaživanja romske zajednice i nadležnih aktera  na lokalu, kao i uviđanja kratkoročnih rezultata prethodno održanih radionica i sastanaka.

Videti saopštenje: Praxis održao radionice usmerene na prevenciju i eliminaciju dečjih, ranih i prinudnih brakova

Pročitano 10620 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action