Prava deteta

utorak, 30. januar 2018.

Izveštaj GRETA o sprovođenju Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima za Srbiju

Grupa eksperata za suzbijanje trgovine ljudima (GRETA), koju je formirao Savet Evrope, započela je drugi krug evaluacije o sprovođenju Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima u Srbiji kako bi ispitala uticaj zakonodavnih, političkih i praktičnih mera na prevenciju trgovine ljudima, zaštitu prava žrtava trgovine ljudima i gonjenje trgovaca. Prilikom sastavljanja izveštaja, GRETA je koristila odgovor na upitnik za drugi krug evaluacije koji je poslala vlastima u Srbiji, izveštaj vlasti u Srbiji dostavljen Komitetu strana ugovornica, kao i informacije dobijene od civilnog društva.

GRETA je usvojila finalni Izveštaj o sprovođenju Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima za Srbiju na 30. sednici (20-24. novembra 2017). U izveštaju su predstavljena glavna dešavanja u sprovođenju Konvencije, novi trendovi u oblasti trgovine ljudima, dešavanja u pravnom i institucionalnom okviru, nacionalna strategija i akcioni planovi, preventivne mere, mere sprečavanja trgovine ljudima i zaštite prava žrtava itd.

Ukratko, u periodu 2013-2016, u Srbiji je zvanično identifikovano ukupno 296 žrtava trgovine ljudima, od kojih su većina (130) muškarci koji su postali žrtve trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije; 72 žene su bile žrtve trgovine radi seksualne eksploatacije, a 94 dece, uključujući 78 devojčica, su bili žrtve trgovine ljudima prvenstveno u svrhu seksualne eksploatacije, zatim prinudnog prosjačenja i prinudnog braka. Većina identifikovanih žrtava su srpske nacionalnosti.

Tokom posete GRETA Srbiji radi evaluacije od 6. do 10. marta, Praxis je učestvovao na sastanku sa članovima GRETA, zajedno sa drugim organizacijama civilnog društva, i predstavio situaciju u pogledu upisa u matične knjige rođenih, apatridije i dečjih, ranih i prinudnih brakova među romskom populacijom u Srbiji.

Saopštenje Saveta Evrope možete videti ovde.

Izveštaj GRETA možete preuzeti ovde.

Pročitano 7469 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action