Diskriminacija

petak, 15. januar 2016.

Praxis sprovodi projekat usmeren na prevenciju i eliminaciju dečjih i prinudnih brakova

U okviru projekta „Pravna pomoć licima u riziku od apatridije u Srbiji”, finansiranog od strane UNHCR-a, Praxis će u toku 2016. godine, pored ostalog, sprovoditi i aktivnosti usmerene na prevenciju i eliminaciju dečjih i prinudnih brakova. Glavne aktivnosti biće usmerene na podizanje svesti romske dece i roditelja, stručne i šire javnosti o potencijalnim rizicima i posledicama dečjih i prinudnih brakova, kao i na javno zagovaranje u cilju prevencije i eliminacije dečjih i prinudnih brakova na lokalnom i nacionalnom nivou.

Problem dečjih i prinudnih brakova u Srbiji uglavnom pogađa romsku zajednicu i do sada je uglavnom nedovoljno i neadekvatno tretiran od strane nadležnih institucija, često pod izgovorom da su ovakvi brakovi deo tradicije romske zajednice. Pored toga što predstavljaju jedan od uzroka koji dovode do apatridije, dečji i prinudni brakovi su ujedno i odraz patrijarhalnih vrednosti i tradicionalnih stavova prema ulozi žene u društvu i porodici, koji pri tom ugrožavaju psiho-fizičko zdravlje devojčica, izlažu ih većem riziku od nasilja u porodici, dovode do povećane stope ranog napuštanja školovanja, a kasnije i do siromaštva i njihove ekonomske zavisnosti od zajednice. Kao takvi predstavljaju ozbiljna kršenja ljudskih prava, suprotno Konvenciji o pravima deteta i Konvenciji o eliminisanju svih oblika diskriminacije nad ženama. Prema podacima istraživanja MICS-a za 2014. godinu, koje je sproveo UNICEF, procenat romskih devojčica koje su ušle u brak pre svog 15. rođendana iznosi 16,9% u poređenju sa 0,8% neromskih devojčica, odnosno 57% romskih devojčica u odnosu na 6,8% neromskih devojčica koje su stupile u brak pre svog 18. rođendana. Međutim, s obzirom da su u romskoj zajednici prisutnije vanbračne zajednice, stvarni procenat je daleko veći. Pored toga, statistike pokazuju da je 4% žena rodilo pre svoje 15. godine, a čak 38% žena starosne dobi od 20-24 rodilo je pre navršene 18. godine života.

U okviru ovog projekta, koji predstavlja nastavak zajedničkih aktivnosti Praxisa i UNHCR-a na temu dečjih i prinudnih brakova koje su započete u toku 2015. godine, održaće se 4 dvodnevne radionice sa romskom decom i roditeljima u Leskovcu i Kostolcu čiji je cilj podizanje svesti o štetnim efektima dečjih i prinudnih brakova, sa posebnim osvrtom na seksualno i reproduktivno zdravlje, rodnu perspektivu, značaj pravovremenog obrazovanja, kao i pravo na slobodan izbor bračnog druga. Radionice će pratiti opštinski sastanci koji će okupiti sve relevantne aktere na lokalu, a uporedo sa podizanjem svesti lokalnih zajednica o važnosti rešavanja problema dečjih i prinudnih brakova, biće osnovana radna grupa koja će pored predstavnica romske zajednice okupiti i eksperte i ekspertkinje za prava deteta i rodnu ravnopravnost. Oslanjajući se na znanja i informacije dobijene na radionicama i zaključke sa opštinskih sastanaka, a uz analizu propisa i slučajeva iz prakse, radna grupa će pripremiti predlog javnih politika i preporuka za rešavanje problema dečjih i prinudnih brakova.

U cilju što veće vidljivosti problema dečjih i prinudnih brakova, stručna i šira javnost biće redovno obaveštavana o aktivnostima Praxisa usmerenim na prevenciju i eliminaciju dečjih i prinudnih brakova.

Pročitano 9454 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action