Diskriminacija

utorak, 31. oktobar 2017.

Praxis u saradnji sa organizacijama civilnog društva podneo alternativni izveštaj Komitetu za ukidanje rasne diskriminacije

Povodom 94. sednice Komiteta za ukidanje rasne diskriminacije Praxis je, u saradnji sa organizacijama SKRUG, Institute on Statelessness and Inclusion, European Network on Statelessness i European Roma Rights Centre, podneo prilog koji se odnosi na preostale probleme u pogledu sprečavanja rasne diskriminacije u Srbiji, sa fokusom na zločin iz mržnje i diskriminaciju pripadnika romske nacionalne manjine i lica bez državljanstva, kao posebno ranjive grupe stranaca.

Prilog najpre ukazuje na činjenicu da član 54a Krivičnog zakonika, kojim je pre skoro pet godina u domaće zakonodavstvo uveden zločin iz mržnje, i dalje nije naišao na primenu u praksi. Ukazano je i na problem segregacije i teškoće sa kojima se deca romske nacinalnosti susreću u obrazovanju, na njihovu prekomernu zastupljenost u sistemu hraniteljstva, kao i na izostanak adekvatnog odgovora na problem ranih, dečjih i prinudnih brakova, koji posebno pogađa romske devojčice.

Osvrćući se na zakonodavstvo i praksu koja ima naročito negativne posledice na pripadnike romske nacionalne manjine, podnosioci priloga upozoravaju na prepreke koje romskoj deci onemogućavaju blagovremeni upis rođenja, kao i na preostale nedostatke u postupcima prijave prebivališta koji posebno pogađaju Rome bez pravnog osnova stanovanja.

Budući da bi Srbija uskoro mogla da dobije novi Zakon o strancima, prilog ukazuje i na trenutnu verziju Nacrta zakona o strancima čije odredbe o određivanju i produžetku imigracionog pritvora diskriminišu lica bez državljanstva, kao posebno ranjivu grupu stranaca, i čine ih podložnijim proizvoljnom pritvaranju. Prilog podseća i na teškoće koje mogu proisteći zbog nepostojanja procedure za utvrđivanje statusa lica bez državljanstva.

Najzad, prilog sadrži jasne preporuke podesne da licima romske nacionalnosti i licima u opasnosti od apatridije omoguće pristup pravima i da doprinesu doslednijem poštovanje obaveza koje je Srbija preuzela na osnovu Konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije.

Preuzmite prilog ovde.

Pročitano 13785 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action