Migracije

ponedeljak, 21. avgust 2006.

Jeftinije do izvoda iz matičnih knjiga i uverenja o državljanstvu

Umanjenje republičke administrativne takse za 70%

U skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr, 61/2005 i 101/2005 - dr. zakon), interno raseljena lica plaćaju republičku administrativnu taksu umanjenu za 70% prilikom podnošenja zahteva za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih, umrlih i državljana. Uz zahtev je neophodno priložiti kopiju legitimacije raseljenog lica.

Oslobođenja od plaćanja republičke administrativne takse

Zakon predviđa u članu 19. da se republička administrativna taksa, između ostalog, ne plaća kada se dokumenta pribavljaju za sledeće namene:

    * prijave za upis u matične knjige;
    * spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rešenjima, drugim ispravama i službenim evidencijama;
    * spise i radnje za ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja, društvene brige o deci, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata;
    * spise i radnje u vezi sa školovanjem učenika i studenata, stručnim usavršavanjem, odnosno prekvalifikacijom;
    * podneske upućene organima za predstavke i pritužbe;
    * spise i radnje u postupku za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu i dr.

Neprimenjivanje pojedinih zakonskih odredbi od strane nadležnih organa

Matične službe u centralnoj i južnoj Srbiji (koje vode izmeštene matične knjige sa Kosova i Metohije) ni nakon osam meseci od stupanja na snagu izmena i dopuna zakona nisu bile upoznate niti su primenjivale pomenute odredbe ovog zakona.

U vezi s tim, Praxis se najpre obratio matičnim službama ukazujući im na obavezu poštovanja jasno propisanih zakonskih odredbi, a zatim je na nepravilnosti u radu matičnih službi ukazao i relevantnim ministarstvima. Najpre je Matična služba Kragujevac počela da primenjuje odredbe zakona u smislu priznavanja prava interno raseljenim licima na plaćanje umanjene takse.

Ovim putem želimo da skrenemo pažnju interno raseljenim licima, kojima su potrebna dokumenta (izvodi i uverenja iz matičnih knjiga), da se pozivaju na mogućnost plaćanja takse umanjene za 70% po osnovu raseljeničkog statusa, kao i oslobođenja od plaćanja takse u zakonom predviđenim slučajevima.

Pročitano 9039 puta
Tagovano
  • 1
  • 2
  • 3

Pristup pravima i integracija povratnika po sporazumu o readmisiji

Problemi IRL u pristupu imovinskim pravima na Kosovu - u 7 slika

Zaštita prava interno raseljenih lica - u očekivanju trajnog rešenja

Izvestaji praxisa

 

POPULARNI TAGOVI

 

Praxis watch

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action