Migracije

četvrtak, 10. jun 2010.

Obaveštenje o radu organa uprave u Srbiji koji vode matične knjige sa područja Kosova

Gradska uprava Grada Niša nadležna je za vođenje matične evidencije za opštine: Priština, Podujevo, Glogovac, Obilić, Lipljan i Kosovo Polje. Prostorije Matične službe nalaze se u Nišu, u zgradi Opštinske uprave Crveni krst, na adresi 12. februara br. 89.

Matična služba radi sa strankama svakog radnog dana, osim ponedeljkom, od 8 do 13 časova. Zahtev za izdavanje dokumenata može se podneti lično ili od strane člana uže porodice, usvojitelja ili staratelja. Matična evidencija nije automatizovana. Zbog velikog broja zahteva za izdavanje dokumenata, matičari nisu u mogućnosti da izdaju istog dana dokumenta, već se na izdavanje čeka nekoliko dana. Redovi za podnošenje zahteva za izdavanje dokumenata su dugi, čeka se od ranog jutra i po nekoliko sati. Na zahteve upućene poštom matična služba odgovara u roku od oko 30 dana. Za svrhe predviđene članom 19. Zakona o republičkim administrativnim taksama (u daljem tekstu: ZRAT) ne plaćaju se republičke takse, ali je obavezno plaćanje gradske takse za izdavanje dokumenata.

Rok za postupanje po predmetima obnavljanja uništenih ili nestalih matičnih knjiga produžen je do kraja 2010. godine. Organ još uvek nije dobio instrukciju MUP-a o postupanju po zahtevima za obnovu upisa u knjigu državljana.

Gradska uprava Grada Kragujevca nadležna je za vođenje matične evidencije za opštine: Peć, Istok i Klina. Prostorije Matične službe nalaze se u Kragujevcu, na adresi Svetozara Markovića br. 76/A. 

Matična služba radi sa strankama svakog radnog dana od 8 do 15 časova, dok odeljenje nadležno za vođenje postupaka obnove upisa stranke prima do 13 časova. Matična evidencija je automatizovana i dokumenta se izdaju u roku od sat vremena po podnošenju zahteva. Na zahteve upućene poštom matična služba odgovara u roku od 10-15 dana. Zahtev za izdavanje dokumenata je moguće podneti i putem virtuelnog matičara, s tim što se dodatno plaćaju i troškovi dostave vrednosne pošiljke. Matična služba ne naplaćuje republičke administrativne takse za izdavanje dokumenata za svrhe predviđene članom 19. ZRAT-a. Gradske takse za izdavanje izvoda i uverenja nisu predviđene. 

Zbog grešaka u unosu podataka u periodu dok je evidencija vođena na Kosovu, u pojedinim slučajevima podaci u matičnim evidencijama nisu tačni i/ili nisu potpuni, te je potrebno sprovesti postupak ispravke podataka u matičnoj evidenciji. 

Rok za obnavljanje matičnih knjiga je produžen i matična služba postupa po predmetima obnove upisa matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, kao i knjiga državljana.
             
Gradska uprava Grada Kraljeva nadležna je za vođenje matične evidencije za opštine: Kosovska Mitrovica, Srbica, Zubin Potok, Vučitrn, Zvečan i Leposavić. Prostorije Matične službe nalaze se u zgradi Gradske uprave u Kraljevu, na adresi Trg Jovana Sarića br. 1. 

Matična služba radi svakog radnog dana od 8 do 15 časova, dok odeljenje nadležno za vođenje upravnih postupaka stranke prima do 14 časova. Matična evidencija je automatizovana i zahtevi podneti do 10 časova rešavaju se istog dana, a dokumenta se izdaju posle 13 časova. Zahtev za izdavanje dokumenata je moguće podneti poštom ili putem virtuelnog matičara, s tim što se na dostavljanje dokumenata čeka od 15-30 dana. Matična služba ne naplaćuje republičke administrative takse za izdavanje dokumenata za svrhe predviđene članom 19. ZRAT-a. Gradske takse za izdavanje izvoda i uverenja nisu predviđene.  

Zbog grešaka u unosu podataka u periodu dok je evidencija vođena na Kosovu, u pojedinim slučajevima podaci u matičnim evidencijama nisu tačni i/ili nisu potpuni, te je potrebno sprovesti postupak ispravke podataka u matičnoj evidenciji. Takvi zahtevi se rešavaju u roku od oko 10 dana. U slučajevima kada su greške nastale usled pogrešnog unosa podataka iz matičnih knjiga u evidenciju automatske obrade, podaci se odmah ispravljaju.

Gradska uprava Grada Kruševca nadležna je za vođenje matične evidencije za opštine: Prizren, Orahovac, Suva Reka i Gora. Prostorije Matične službe nalaze se u Kruševcu, na adresi Kosančićeva br. 6. 

Matična služba radi sa strankama svakog radnog dana, osim petkom, u vremenu od 8–15 časova. Zahtev za izdavanje dokumenata podnet lično rešava se u toku dana, ali samo za lica čiji se podaci nalaze u onom delu evidencije koja je automatizovana. U suprotnom, na izdavanje dokumenata čeka se nekoliko dana. Zahtev za izdavanje dokumenata je moguće podneti poštom, ali po takvim zahtevima matična služba postupa usporeno i neažurno. Zahtev za izdavanje dokumenata nije moguće podneti putem virtuelnog matičara. Za svrhe  predviđene članom 19. ZRAT-a ne plaćaju se republičke takse, ali je obavezno plaćanje gradske takse za izdavanje dokumenata.

Matična služba nije radila od polovine marta do polovine aprila 2010. godine, zbog hapšenja matičara koju su uzimali novac od stranaka na ime upisa u matične knjige i izdavanja izvoda i uverenja. Od polovine januara 2010, Matična služba u najvećem broju slučajeva nije postupala po podnetim zahtevima za izdavanje dokumenata, niti u upravnim postupcima. Od aprila se rešavaju samo tekući zahtevi, dok postupanje po ranije podnetim zahtevima još uvek nije otpočelo. 

Rok za obnavljanje matičnih knjiga je produžen i matična služba postupa po predmetima obnove upisa matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, kao i knjiga državljana.

Gradska uprava Grada Jagodine
 nadležna je za vođenje matične evidencije za opštine: Đakovica i Dečani. Prostorije Matične službe nalaze se u prostorijama Opštine Jagodina, na adresi Kralja Petra I br. 6. 

Radno vreme Matične službe je od 7 do 15 časova. Zahtevi za izdavanje dokumenata se podnose do 14 časova, ali ukoliko je podnet veliki broj zahteva, tek narednog dana će se izdavati dokumenta. U tom slučaju, Matična služba će dostaviti dokumenta poštom, ukoliko to stranka na zahtevu naglasi i naznači svoju adresu. Po zahtevima za izdavanje dokumenata podnetim putem pošte podnosiocu se odgovara u roku od 15-20 dana. Nije moguće podneti zahtev putem virtuelnog matičara. Matična evidencija nije automatizovana, osim za ona lica za koja je sproveden postupak obnavljanja uništenih ili nestalih matičnih knjiga. Za pribavljanje dokumenata za svrhe predviđene članom 19. ZRAT-a ne plaća se ni republička ni gradska administrativna taksa. 

Rok za obnavljanje uništenih ili nestalih matičnih knjiga je produžen do 2015. godine i matična služba postupa po predmetima obnove upisa matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, kao i knjiga državljana.

Gradska uprava Grada Leskovca nadležna je za vođenje matične evidencije za opštine: Uroševac, Kačanik, Štimlje i Štrpce. Prostorije Matične službe nalaze se u Leskovcu, na adresi Pana Đukića br.  9/11. 

Radno vreme Matične službe je svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Po zahtevima za izdavanje dokumenata, predatim do 10 časova postupa se u toku dana. Za svrhe  predviđene članom 19. ZRAT –a ne plaćaju se republičke takse, ali je obavezno plaćanje gradske takse za izdavanje dokumenata. Matična evidencija nije automatizovana. Zahtev za izdavanje dokumenata je moguće podneti i putem virtuelnog matičara. Po zahtevima podnetim poštom ili putem virtuelnog matičara se postupa u roku od oko 15 dana. 

Matična služba postupa po predmetima obnove upisa matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, kao i knjiga državljana.

Gradska uprava Grada Vranja nadležna je za vođenje matične evidencije za opštine: Gnjilane, Vitina, Kosovska Kamenica i Novo Brdo. Prostorije Matične službe nalaze se u Vranju, na adresi Save Kovačevića br. 3. 

Matična služba radi svakog radnog dana u vremenu od 7:30 do 15 časova i istog dana se izdaju dokumenta za zahteve podnete do 13 časova. Matična evidencija je većim delom automatizovana (matična evidencija opština Novo Brdo i Kosovska Kamenica je potpuno automatizovana, dok je za opštine Gnjilane i  Vitina automatizovano oko 60 % podataka). Zahtev za izdavanje dokumenata je moguće podneti i putem virtuelnog matičara. Za pribavljanje dokumenata za svrhe predviđene članom 19. ZRAT-a ne plaća se ni republička ni gradska administrativna taksa. 

Rok za obnavljanje matičnih knjiga je produžen i matična služba postupa po predmetima obnove upisa matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, kao i knjiga državljana.

Pročitano 21793 puta
Tagovano
  • 1
  • 2
  • 3

Pristup pravima i integracija povratnika po sporazumu o readmisiji

Problemi IRL u pristupu imovinskim pravima na Kosovu - u 7 slika

Zaštita prava interno raseljenih lica - u očekivanju trajnog rešenja

Izvestaji praxisa

 

POPULARNI TAGOVI

 

Praxis watch

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action