Program statusnih i socioekonomskih prava

utorak, 4. jun 2019.

Praxis traži da se svakom detetu omogući upis u matičnu knjigu rođenih odmah nakon rođenja

Praxis je ministru za državnu upravu i lokalnu samoupravu i ministru zdravlja uputio apele da preduzmu mere koje će omogućiti da svako dete bude upisano u matičnu knjigu rođenih odmah nakon rođenja. 

Praxis je ove apele uputio zbog toga što se u Srbiji i dalje rađaju deca koja ne mogu da budu upisana u matičnu knjigu rođenih, u slučajevima kada majke novorođene dece ne poseduju lične dokumente.  U ovim situacijama upis dece nije moguć zbog restriktivnih odredaba dva podzakonska akta koji regulišu postupak prijave rođenja i upisa u matičnu knjigu rođenih. Tako Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga i Pravilnik o postupku izdavanja prijave rođenja deteta i obrascu prijave rođenja deteta u zdravstvenoj ustanovi ne predviđaju mogućnost upisa novorođene dece u slučajevima kada majke ne poseduju dokumente.

S obzirom da su ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu i ministar zdravlja nadležni za donošenje i izmenu ovih propisa, Praxis se njima obratio sa apelom da izmene sporne odredbe i na taj način spreče pojavu novih pravno nevidljivih lica. Praxis je u apelima ministrima istakao da postojeća situacija predstavlja grubo kršenje prava deteta na upis u matičnu knjigu rođenih odmah nakon rođenja, koje je garantovano i ratifikovanim međunarodnim konvencijama i Ustavom i zakonom Republike Srbije. Da postojeća situacija nije zadovoljavajuća, uočio je i veliki broj međunarodnih organizacija i ugovornih tela, koje su uputile preporuke Srbiji da otkloni ovaj problem.

Praxis je pre godinu dana već uputio Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu apel za izmenu propisa. Međutim, Ministarstvo je u odgovoru Praxisu navelo da je u normativnom okviru omogućeno da svako lice bude upisano u matičnu knjigu rođenih, pri tome zanemarivši činjenicu da deca čije majke ne poseduju dokumenta ne samo da neće moći odmah po rođenju da se upišu u matične knjige, nego će za njih morati da se sprovedu dodatni, često veoma dugotrajni postupci. Da takva situacija predstavlja kršenje odedaba Kovencije o pravima deteta, potvrđuje tumačenje UNICEF-a, prema kojem upis „odmah nakon rođenja“, podrazumeva rok od nekoliko dana, a ne meseci.

Ovaj problem u Srbiji pogađa gotovo isključivo pripadnike romske nacionalne manjine, jer u ovoj populaciji i dalje nemali broj osoba ne poseduje lične dokumente. Na taj način, njihov ionako težak položaj dodatno se pogoršava, a marginalizacija i obespravljenost samo se produbljuju. 

Pročitano 13218 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action