Praxis Watch

petak, 15. januar 2016.

Prevencija i eliminacija dečjih, ranih i prinudnih brakova

Problem dečjih i prinudnih brakova u Srbiji uglavnom pogađa romsku zajednicu i do sada je uglavnom nedovoljno i neadekvatno tretiran od strane nadležnih institucija, često pod izgovorom da su ovakvi brakovi deo tradicije romske zajednice. 

Kao takvi predstavljaju ozbiljna kršenja ljudskih prava, suprotno Konvenciji o pravima deteta i Konvenciji o eliminisanju svih oblika diskriminacije nad ženama. Prema podacima istraživanja MICS-a za 2014. godinu, koje je sproveo UNICEF, procenat romskih devojčica koje su ušle u brak pre svog 15. rođendana iznosi 16,9% u poređenju sa 0,8% neromskih devojčica, odnosno 57% romskih devojčica u odnosu na 6,8% neromskih devojčica koje su stupile u brak pre svog 18. rođendana. Međutim, s obzirom da su u romskoj zajednici prisutnije vanbračne zajednice, stvarni procenat je daleko veći. Pored toga, statistike pokazuju da je 4% žena rodilo pre svoje 15. godine, a čak 38% žena starosne dobi od 20-24 rodilo je pre navršene 18. godine života.

U okviru projekta „Pravna pomoć licima u riziku od apatridije u Srbiji”, finansiranog od strane UNHCR-a, Praxis će u toku 2016. godine, pored ostalog, sprovoditi i aktivnosti usmerene na prevenciju i eliminaciju dečjih i prinudnih brakova. Glavne aktivnosti biće usmerene na podizanje svesti romske dece i roditelja, stručne i šire javnosti o potencijalnim rizicima i posledicama dečjih i prinudnih brakova, kao i na javno zagovaranje u cilju prevencije i eliminacije dečjih i prinudnih brakova na lokalnom i nacionalnom nivou.

Za više informacija, videti: Praxis sprovodi projekat usmeren na prevenciju i eliminaciju dečjih i prinudnih brakova 

Pročitano 9657 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action