Praxis Watch

ponedeljak, 21. oktobar 2013.

Predlog Zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Na dnevnom redu redovnog jesenjeg zasedanja Narodne skupštine Srbije nalazi se predlog Zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Narodni poslanice/i su 17. oktobra 2013. godine započeli raspravu o predlogu Zakona.

Konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici predstavlja najsveobuhvatniji međunarodni ugovor u ovoj oblasti. Ona poziva države da rade na promeni stavova – promene u društvenim i kulturnim obrascima ponašanja žena i muškaraca kako bi se iskorenili štetni rodni stereotipi i predrasude. Takođe, Konvencija poziva države da izgrade efikasniji sistem zaštite žrtava i da razviju saradnju i aktivno učešće relevantnih državnih institucija i organizacija civilnog društva, kao i da sistemski prate i izveštavaju o primeni svih odredaba Konvencije.

Da bi Konvencija stupila na snagu potrebno je da je ratifikuje najmanje 10 država članica SE. Praxis poziva narodne poslanike/poslanice da usvoje predlog Zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Preuzmite: Predlog Zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Pročitano 9486 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action