Praxis Watch

četvrtak, 17. oktobar 2013.

Dobila državljanstvo nakon 23 meseca od podnošenja zahteva

S. K. je nakon 23 meseca od podnošenja zahteva za utvrđivanje državljanstva primila rešenje kojim se utvrđuje njeno državljanstvo. U pitanju je majka šestoro pravno nevidljive dece, koja nisu upisana u matične evidencije zbog neregulisanog statusa majke, odnosno neposedovanja lične karte, bez obzira na to što poseduje izvod iz matične knjige rođenih, JMBG i prijavu prebivališta.

Postupak za utvrđivanje državljanstva koji je Praxis, kao zastupnik S. K, vodio pred Policijskom stanicom Novi Beograd, trajao je neprimereno dugo, zbog nepodudaranja nekih njenih podataka i podataka njenih roditelja u matičnim evidencijama, što je iziskivalo vođenje postupaka za ispravku podataka u matičnim evidencijama.

Pored toga, dopuna zahteva koja je primljena u julu 2013. godine od strane Policijske stanice Novi Beograd, izgubila se na putu od Policijske stanice do Ministarstva unutrašnjih poslova, iako se oba organa nalaze u istoj ulici. Tek nakon podnošenja pritužbe zbog nepostupanja Policijske stanice, pronađena je dopuna zahteva i organ je postupio po njemu.

Ovo nije usamljen primer da nedostatak ličnih dokumenata roditelja ostavlja decu  pravno nevidljivu za sistem, iako je obaveza  države da poštuje Konvenciju o pravima deteta, koja u članu 7. propisuje da će dete biti upisano odmah nakon rođenja i imaće od rođenja pravo na ime i pravo na sticanje državljanstva.

Pročitano 15065 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action