Praxis Watch

ponedeljak, 16. februar 2015.

Praxis dostavio komentare na Model zakona o rodnoj ravnopravnosti

U nameri da doprinese efikasnijoj realizaciji principa rodne ravnopravnosti, Praxis je dostavio svoje komentare na Model zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Naime, Savet za rodnu ravnopravnost Zaštitnika građana je izradio Model zakona o rodnoj ravnopravnosti koji je predstavljen 10. decembra 2014. godine u Skupštini Republike Srbije. Tim povodom Zaštitnik građana uputio je poziv svim zainteresovanim stranama da dostave komentare na predstavljeni tekst Modela zakona o rodnoj ravnoravnosti do 15.02.2015. godine.

Praxis je uputio više sugestija. Tačnije, Praxis smatra da je pojam posredne diskriminacije neophodno uskladiti sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti antidisrkiminacije. Takođe je neophodno sankcionisati obavezu političkih stranaka, sindikata i strukovnih udruženja da svake četiri godine usvajaju plan delovanja sa posebnim merama za podsticanje i unapređenje ravnopravne zastupljenosti muškaraca i žena u svojim organima. Posebnim merama potrebno je intervenisati u oblasti stručnog usavršavanja i obuka u sitaucijama kada je struktura zaposlenih po polu na nivou poslodavca nepovoljna kako bi se omogućila ravnomerna zastupljenost manje zastupljenog pola u organima upravljanja i odlučivanja, obzirom da su stručno usavršavanje i obuka važan faktor napredovanja.

Za više informacija, videti saopštenje: Komentari Praxisa na Model zakona o rodnoj ravnopravnosti

Pročitano 9432 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action