Prava deteta

ponedeljak, 8. avgust 2016.

Reci NE – ZATO što sam DETE

U cilju podizanja svesti stručne i šire javnosti o potrebi za prevencijom i eliminacijom dečjih, ranih i prinudnih brakova, Praxis će tokom ove nedelje ukazivati na razne aspekte ove pojave, od statističkih podataka preko uzroka i posledica do glavnih zaključaka i preporuka za dalje aktivnosti, u vidu kratkih poruka i grafikona koji će biti objavljivani na društvenim mrežama.

Problem dečjih, ranih i prinudnih brakova u Srbiji uglavnom je prepoznat kao deo romske tradicije, koji ujedno prožima sve aspekte dečjeg razvoja, jedan je od mogućih uzroka apatridije, ugrožava psihofizičko zdravlje devojčica, izlaže ih većem riziku od nasilja u porodici, dovodi do povećane stope ranog napuštanja školovanja, što zajedno vodi do začaranog kruga siromaštva i ekonomske zavisnosti žena.

Aktivnosti koje Praxis tokom 2016. godine sprovodi uz finansijsku pomoć UNHCR-a, usmerene su na podizanje svesti dece i roditelja, stručne i šire javnosti o rizicima i posledicama dečjih, ranih i prinudnih brakova, kao i na javno zagovaranje u cilju prevencije i eliminacije ovog problema.

Do sada smo održali 4 dvodnevne radionice sa romskom decom i roditeljima u Leskovcu i Kostolcu na kojima smo razgovarali o pojavi dečjih, ranih i prinudnih brakova, potencijalnim uzrocima i posledicama, pri čemu je akcenat stavljen na seksualno i reproduktivno zdravlje, rodnu nejednakost, značaj pravovremenog obrazovanja, kao i pravo na slobodan izbor bračnog druga. Nakon radionica, održali smo opštinske sastanke u Požarevcu i Leskovcu kojima su prisustvovali relevantni akteri na lokalu u cilju identifikacije mogućih rešenja problema dečjih, ranih i prinudnih brakova. 

Do kraja godine, održaćemo još jedan krug radionica i opštinskih sastanaka u istim opštinama, kao i radionicu i sastanak u Novom Pazaru, koji će se nadovezati na prošlogodišnje aktivnosti u ovoj opštini, kako bismo procenili efekte i nastale promene.

U okviru projekta osnovana je radna grupa koja diskutuje o mogućim rešenjima za prevenciju i eliminaciju dečjih, ranih i prinudnih brakova, a zaključci sprovedenih aktivnosti biće sumirani u predlogu praktičnih politika za rešavanje ovog problema. 

Preuzmite grafikone:

Šta nam govori statistika

Glavni uzroci decjih, ranih i prinudnih brakova

Posledice dečjih, ranih i prinudnih brakova

Romi i Romkinje o dečjim, ranih i prinudnim brakovima

Kako sprečiti dečje, rane i prinudne brakove

Za više infomacija o sprovedenim aktivnostima, videti saopštenja:

Praxis održao opštinske sastanke usmerene na prevenciju i eliminaciju dečjih, ranih i prinudnih brakova

Praxis održao radionice usmerene na prevenciju i eliminaciju dečjih, ranih i prinudnih brakova

Praxis sprovodi projekat usmeren na prevenciju i eliminaciju dečjih i prinudnih brakova

Pročitano 15038 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action