Prava deteta

petak, 30. decembar 2016.

Poziv nevladinim organizacijama da koriste raspoložive instrumente Saveta Evrope u zaštiti prava deteta

Savet Evrope, u saradnji sa mrežama EuroChild i ChildPact, održao je u Strazburu 15. i 16. decembra 2016. godine seminar o socijalnim pravima, zaštiti dece od nasilja, efikasnom zagovaranju na nacionalnom nivou, kao i raspoloživim instrumentima Saveta Evrope za zaštitu prava deteta. Sastanak je okupio 46 učesnika nacionalnih, regionalnih i evropskih mreža i koalicija, međunarodnih organizacija, OCD-a i Saveta Evrope. Mrežu organizacija za decu Srbije - MODS predstavljala je Jasmina Miković iz Praxisa, članica upravnog odbora MODS-a.

Regina Jensdottir, direktorka odeljenja za prava deteta u Savetu Evrope, predstavila je generalne perspektive i metode rada Saveta Evrope, uključujući Strategiju za prava deteta (2016-2021). U cilju garancije prava deteta, Strategija postavlja sledećih pet prioriteta: jednake mogućnosti za  svako dete, participaciju dece, život bez nasilja, pravdu po meri deteta, i prava deteta u digitalnom okruženju. Deca iz zemalja članica Saveta Evrope   uživaju  čitav niz ljudskih prava, koja su osigurana Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, Konvencijom o pravima deteta UN i drugim međunarodnim instrumentima za ljudska prava. Ona uključuju građanska, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava. Ova strategija ima za cilj da obuhvati sve ove grupe ljudskih prava i utvrdi obaveze Saveta Evrope i njenih članica kako bi ta prava postala realnost za svako dete.

Pored toga, jedna od tema su bili i instrumenti Saveta Evrope za zaštitu dece od nasilja. Važno je napomenuti da su izuzetno značajni dokumenti u borbi protiv nasilja nad decom: Konvencija o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja (konvencija Lanzarote), Konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) i Konvencija o borbi protiv trgovine ljudima.

Dalje, istaknuto je zašto je Evropska socijalna povelja značajna za prava deteta i kako ona funkcioniše. Takođe, Sekretarijat Evropskog suda za ljudska prava je pojasnio značaj suda u oblasti prava deteta i predstavio je najnoviju sudsku praksu.

Učesnici su ohrabreni da koriste instrumente Saveta Evrope, kao što su pravni instrumenti, rezolucije, izveštaji i preporuke kojima bi pozivali svoje vlade na odgovornost. Predstavnici Saveta Evrope su istakli da je od velikog značaja da se podstakne efikasnije dostavljanje informacija Savetu Evrope, i da organizacije civilnog društva odlučnije zagovaraju kako bi se pozitivno uticalo na rad i na efikasnost nadzornih tela Saveta Evrope, i unapredila primena  standarda Saveta Evrope.

Pročitano 15402 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action