Diskriminacija

četvrtak, 16. avgust 2018.

Utvrđena diskriminacija u pet odluka Skupštine Grada Kraljeva

Postupajući po pritužbama Praxisa, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti donela je mišljenje kojim se utvrđuje diskriminacija u pet odluka Skupštine Grada Kraljeva koje uskraćuju ostvarivanje prava interno raseljenim licima sa boravištem na teritoriji grada Kraljeva. Naime, Skupština Grada Kraljeva je Odlukom o besplatnoj vožnji u autobuskom saobraćaju na teritoriji grada Kraljeva, Odlukom o pravu na jednokratnu novčanu nadoknadu za prvorođeno dete, Odlukom o novčanoj pomoći nezaposlenim porodiljama i Odlukom o stipendiranju studenata grada Kraljeva u kojima se za ostvarivanje prava postavlja uslov prebivališta na teritoriji grada, onemogućila interno raseljenim licima da ostvare ova prava. Iako je jasna namera donosioca odluka da sredstvima iz lokalnog budžeta poboljša položaj najugroženijih građana i građanki, propisivanjem prebivališta kao uslova za ostvarivanje prava, isključena su sva interno raseljena i izbegla lica koja na teritoriji grada Kraljeva borave duže od 20 godina i ispunjavaju ostale odlukama propisane uslove.

Predsednik Skupštine Grada Kraljeva, izjašnjavajući se na navode pritužbi, nije osporio da je  predmetnim odlukama povređeno pravo građana na ostvarivanje prava pod jednakim uslovima i najavio je da će Skupština Grada preduzeti neophodne mere radi izmene navedenih odluka.

Poverenica je utvrdila da je na ovaj način isključena celokupna grupa lica sa teritorije grada Kraljeva i da su povređene odredbe člana 7. Zakona o zabrani diskriminacije pa je stoga preporučila Skupštini Grada Kraljeva da preduzme sve mere iz svoje nadležnosti kako bi navedene odluke bile primenljive i na interno raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji grada.

Poverenica je, takođe, donela mišljenje i u pogledu Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć porodici sa više dece sa teritorije grada Kraljeva, koja propisuje uslove da roditelji moraju imati državljanstvo Republike Srbije, da deca moraju biti uzrasta od 7 do 15 godina i koja isključuje roditelje koji ostvaruju pravo na socijalnu pomoć kod Centra za socijalni rad,  i utvrdila da je došlo do povrede člana 6 i člana 8 Zakona o zabrani diskriminacije. Tim povodom je preporučila Skupštini Grada Kraljeva da preduzme mere iz svoje nadležnosti u cilju usklađivanja odluke sa antidiskriminacionim propisima.

Podsećamo da je Praxis odustao od pritužbi u pogledu Odluke o besplatnoj vožnji u autobuskom saobraćaju na teritoriji grada Kraljeva, Odluke o pravu na jednokratnu novčanu nadoknadu za prvorođeno dete i Odluke o novčanoj pomoći nezaposlenim porodiljama nakon što je predsednik Skupštine Grada Kraljeva prihvatio iznete primedbe i izrazio spremnost da pomenute odredbe budu izmenjene. Praxis će, svakako, nastaviti da prati dalje postupanje nadležnih organa u pogledu usklađivanja spornih odluka sa antidiskriminacionim zakonodavstvom.

Ovom prilikom, još jednom apelujemo na organe javne vlasti, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou, da prilikom kreiranja politika obrate pažnju na značaj poštovanja ljudskih prava, očuvanje principa nediskriminacije i potrebe najugroženijih građana i građanki. Aktivno učešće građana u procesu usvajanja odluka i kreiranju politika može sprečiti usvajanje diskriminatornih i necelishodnih odluka, a rad uprave učiniti odgovornim i efikasnim.  

Pročitano 12882 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action