Program statusnih i socioekonomskih prava

ponedeljak, 7. mart 2016.

Praxis i Evropski centar za prava Roma, uz podršku Evropske mreže za pitanje apatridije, podneli su incijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o matičnim knjigama

Prema podacima UNICEF-a, skoro 5% romske dece u Srbiji nije upisano u matičnu knjigu rođenih, čime su izložena riziku od apatridije. Ako se nikada ne upišu u matičnu knjigu rođenih, biće im potpuno onemogućeno ili, u najmanju ruku, značajno otežano ostvarivanje prava na obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Nikada neće moći da se venčaju, i povećava se rizik da i njihova deca ostanu bez državljanstva.

Danas su organizacije za ljudska prava pokrenule postupak za ocenu ustavnosti Zakona o matičnim knjigama kako bi osporile odredbu Zakona koja matičarima omogućava da, izuzetno, odlože upis u matičnu knjigu radi provere odnosno utvrđivanja podataka za koje ocene da nedostaju u trenutku prijave rođenja deteta. Ta nedovoljno precizno formulisana odredba Zakona u stvari dopušta zvaničnim organima da uskrate deci pravo na ime i identitet, dajući tim organima i pravno pokriće za odbijanje izdavanja izvoda iz matične knjige rođenih. U tom smislu, Zakon je u suprotnosti sa međunarodno priznatim ljudskim pravom svakog deteta da bude upisano u matičnu knjigu rođenih odmah po rođenju.

Organizacije podnosioci inicijative se nadaju da će Ustavni sud staviti van snage osporenu odredbu i time ukinuti svaku mogućnost da se prijava rođenja deteta ne sprovede odmah nakon rođenja.

 „Srpski zakon daje matičarima previše moći, i oni to koriste da uskrate romskoj deci međunarodno priznato pravo da budu upisana odmah po rođenju. Mi danas pozivamo Ustavni sud da tome stane na put,” izjavio je Đorđe Jovanović, predsednik Evropskog centra za prava Roma (ERRC).

Praxis već godinama pruža pravnu pomoć pravno nevidljivim Romima da se upišu u matične knjige i dobiju lična dokumenta. Takođe, sa ciljem pronalaženja sistemskog rešenja za probleme pravno nevidljivih Roma u Srbiji, Praxis sarađuje i sa državnim organima i Visokim komesarijatom Ujedinjenih nacija za izbeglice. Prvi uspeh predstavljalo je uvođenje sudskog postupka za utvrđivanje vremena i mesta rođenja za ona lica koja do tada nisu mogla da se upišu u upravnom postupku u pravni sistem Srbije. Međutim, i pored toga, mnoga romska deca duži vremenski period i dalje ostaju bez upisa u matičnu knjigu rođenih.

„Naša saradnja sa međunarodnim organizacijama i državnim organima jeste dovela do određenog uspeha, ali Zakon o matičnim knjigama Republike Srbije i dalje omogućava vlastima da ne upisuju novorođenu decu, čime ona ostaju pravno nevidljiva. Nadamo se da će sud potvrditi da je ovo u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije,“ izjavila je Ivanka Kostić, izvršna direktorka Praxisa.

Pokrenuta inicijativa zapravo postavlja pitanje da li je navedena odredba u skladu sa najboljim interesom deteta i principom zabrane diskriminacije. Svako dete od rođenja ima pravo na ime i identitet što mora biti dostupno i svoj deci u Srbiji.

Praxis i ERRC su članice Evropske mreže za pitanja apatridije (ENS), i zajedno su pripremile ovu inicijativu kao deo trogodišnje pan-evropske strategije ENS koja ima za cilj da eliminiše apatridiju među decom.

Preuzmite inicijativu ovde.

Pročitano 99924 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action