Program statusnih i socioekonomskih prava

sreda, 9. mart 2016.

Akcioni plan kao neophodan preduslov ka ostvarenju ciljeva novousvojene Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji

Vlada Srbije je na sednici održanoj 3. marta usvojila Strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period od 2016. do 2025. godine. Prema saopštenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ovaj strateški dokument bi tokom perioda od 9 godina trebalo da unapredi i poboljša rad institucija koje se bave pitanjima socijalnog uključivanja i suzbijanjem diskriminacije Roma i Romkinja, odnosno da obezbedi uslove za pun pristup ostvarivanju ljudskih prava osobama romske nacionalnosti.

Imajući u vidu da predviđene mere i sprovedene aktivnosti pod okriljem prethodne Strategije za unapređivanje položaja Roma 2009-2015 u mnogim segmentima nisu uspele da doprinesu suštinskom poboljšanju položaja pripadnika romske zajednice, nova Strategija je nastala iz potrebe da se na sistemski i sveobuhvatan način unaprede pitanja i predvide adekvatnije mere socijalnog uključivanja Roma i Romkinja, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. Ovaj strateški dokument pokriva pet prioritetnih oblasti - obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje, zdravlje i socijalnu zaštitu.

Želeći da konstruktivnim komentarima koji reflektuju iskustva iz prakse doprinese kvalitetu ovog dokumenta, a time i unapređenju položaja Roma i Romkinja, Praxis je učestvovao u procesu izrade nacrta Strategije. Pored specifičnih komentara koji su se odnosili na različite segmente pet prioritetnih oblasti i predloga za preciznijim definisanjem pojedinih mera, opšte zapažanje Praxisa odnosilo se na nepostojanje teksta Akcionog Plana. Poštujući opredeljenost nadležnih organa da nastave rad na promociji socijalnog uključivanja Roma i Romkinja, Praxis koristi ovu priliku da još jednom ukaže na potrebu da se mere predviđene Strategijom što pre operacionalizuju usvajanjem Akcionog plana jer će tek tada biti ispunjen prvi i neophodan preduslov ka ostvarenju proklamovanih ciljeva.

Pročitano 21224 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action